Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > El Centre > - Estructura Acadèmica

- Estructura Acadèmica

L'estructura acadèmica s'organitza de la següent manera.

Junta de Centre

Cada centre per al seu funcionament acadèmic i investigador tindrà una Junta de Centre que es constituirà seguint les mateixes directrius del Claustre de l’INEF de Catalunya, d’entre tot el personal i alumnes de l’INEF de Catalunya. El/la director/a i el/la gerent de l’INEF de Catalunya seran membres de ple dret de cadascuna de les juntes de centre.

Les funcions de la Junta de Centre són les següents:

1. Elegir i proposar al/a la director/a de l’INEF de Catalunya el nom de la persona que ha de ser nomenada director/a del centre, així com els membres del seu equip directiu, tots ells d’entre el personal docent del centre.
2. Proposar el Reglament de règim interior del centre, així com les seves modificacions per a l’aprovació del/de la director/a de l’INEF de Catalunya.
3. Manifestar, si s’escau, al a /la director/a de l’INEF de Catalunya la seva disconformitat amb la gestió del/ de la a director/a del centre i/o del seu equip directiu.
4. Fer al/a la director/a de l’INEF de Catalunya els suggeriments que consideri oportuns en relació amb l’actuació del centre.
5. Elevar al Claustre de l’INEF de Catalunya, mitjançant els seus representants, les observacions, queixes o petició d’informacions que qualsevol membre de la junta de centre o òrgan del centre, estimi oportunes en relació amb la gestió o actuació de l’equip directiu del centre.

La mesa de la junta de centre estarà formada pels representants del centre al consell rector i a la mesa del Claustre de l’INEF de Catalunya, o per un representant de cada estament en cas que l’anterior condició no es pugui complir.

El sistema de votacions i funcionament intern serà igual que el del Claustre de l’INEF de Catalunya

L’Equip directiu

L'Equip directiu és l’òrgan responsable de la gestió ordinària de cada centre. Està dirigit per/per la director/a de centre i en formaran part els/les subdirectors/res que correspongui d’acord amb l’estructura aprovada pel Consell Rector a proposta de la Junta de cada centre, en la qual haurà de figurar com a mínim un/a subdirector/a amb funcions de cap d’Estudis. L’Equip directiu estarà assistit pel/per la secretari/ària administratiu/ va del centre.

Són funcions de l’Equip directiu les següents:

1. Organitzar i dirigir la vida acadèmica i administrativa del centre.
2. Assumir la responsabilitat del funcionament diari del centre.
3. Proposar al/a la director/a de l’INEF de Catalunya el pressupost del centre per tal que l’aprovi l’òrgan superior corresponent.
4. Coordinar les funcions del personal del centre.

El/la director/a de centre és nomenat/ada pel/per la director/a de l’INEF de Catalunya, d’entre el personal docent fix de plantilla de cada centre, un cop escoltada la proposta formulada per la junta de centre.

La funció del/de la director/a de centre és la de dirigir la vida acadèmica i el funcionament del centre corresponent. En cas d’absència o malaltia el/la director/a serà substituït per un/a subdirector/a.

El seu càrrec és compatible amb la funció docent i la seva dedicació és completa. El seu mandat serà de quatre anys i haurà de renovar-se necessàriament quan ho faci el/la director/a de l’INEF de Catalunya.

Són nomenats/des pel/per la director/a de l’INEF de Catalunya a proposta del/de la director/a de centre i un cop s’hagi escoltat la junta de centre.

Les seves funcions són les de responsabilitzar-se de les àrees que els siguin encomanades.

Els seus càrrecs són compatibles amb la funció docent i les seves dedicacions són completes.

El Departament

El Departament és l’òrgan que coordina la docència i la investigació de l’àrea o les àrees de coneixement que tingui encomanades.

El Consell Rector de l’INEF de Catalunya, a proposta de la respectiva junta de centre aprova l’estructura departamental de cada Centre d'acord amb les seves necessitats acadèmiques.

El Departament es compon de tot el professorat que desenvolupa la seva activitat docent en una àrea de coneixement i del personal investigador adscrit. En el supòsit que un/a professor/a desenvolupi activitats docents en dues o més àrees de coneixement podrà formar part de cadascun dels departaments al qual s’adscriguin les àrees de coneixement, tenint dret de vot només en un d’ells.

Les funcions del departament són les següents:

1. Proposar i coordinar l’activitat docent i d’investigació relacionada amb l’àmbit de l’àrea o les àrees de coneixement que tingui adscrita.
2. Programar i establir el calendari d’actuació de les activitats relacionades amb cadascuna de les assignatures i matèries que conformen les respectives àrees de coneixement.
3. Controlar i aprovar les activitats proposades per cada una de les àrees de coneixement.
4. Proposar els pressupostos de cadascuna de les assignatures, àrees de coneixement i el global del departament.
5. Proposar tota mena d’actes relacionats amb la docència i la investigació.
6. Proposar les necessitats de professorat de cadascuna de les àrees de coneixement, proposar el seu perfil docent i investigador, informar quant a la renovació de contractació de professors interins, col·laboradors i especialistes i nomenar les persones que en representació del departament han de formar part dels òrgans avaluadors per a la contractació del professorat.
7. Sol·licitar la presència de qualsevol membre de l’equip directiu per tractar d’assumptes relacionats amb la seva funció.

El departament es reunirà en sessió ordinària de manera obligatòria, com a mínim, un cop cada dos mesos durant el període lectiu i abans de l’inici del curs acadèmic. Es podrà reunir amb caràcter extraordinari tants cops com sigui necessari a proposta del/de la cap de departament o a instància del 20% dels seus membres.

El cap de departament és nomenat pel/per la director/a de l’INEF de Catalunya a proposta del departament corresponent.

Les seves funcions són les següents:

1. Responsabilitzar-se de l’activitat docent i de recerca del departament.
2. Convocar i presidir les reunions del departament.
3. Garantir el redactat i l’aprovació de les actes de les reunions del departament, així com responsabilitzar-se d’elevar-les al/a la director/a de centre.
4. Responsabilitzar-se de la col·laboració de l’alumnat i dels/de les recercadors/res amb el departament.
5. Preparar les previsions pressupostàries del departament, així com fer el seguiment de l’aplicació del pressupost assignat.
6. Representar el departament als òrgans col·legiats que així estigui previst al Reglament de règim interior aprovat per cada centre.
7. Informar el Departament i vetllar per les decisions preses als òrgans col·legiats dels quals forma part.

El seu càrrec és compatible amb la funció docent, la seva dedicació és completa i la seva durada és d’un màxim de dos anys. Pot ser elegit/da, com a màxim, per un nou període d’igual durada. Després d’un període sense càrrec, podrà ser candidat/a de nou. Correspon al/la director/a de centre convocar les eleccions a cada departament.

RESOLUCIÓ
VCP/232/2007, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat al Reglament de règim interior de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEF de Catalunya).