Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Organisme Autònom > Òrgans de Govern

Òrgans de Govern

El CONSELL RECTOR (Membres del Consell Rector)

El consell rector és format pel president/a, el vicepresident/a, els vocals i el secretari/a. 

N'és president/a el/la titular del Departament a què és adscrita la Secretaría General de l'Esport. 

N'és vicepresident el Secretari General de l'Esport. 

En són vocals: 

a) Un/a representant del Consell Català de l'Esport.
b) Un/a representant del Departament d'Ensenyament.
c) Un/a representant de la Universitat de Barcelona.
d) Un/a representant de la Universitat de Lleida
e) Dos representants nomenats pel president/a del consell rector entre persones de prestigi reconegut en el món de l'educació física i de l'esport.
f) Tres representants del claustre de l'lnstitut.
g) El director/a
h) El/a gerent.

N'és secretari/ària, amb veu però sense vot, un/a funcionari nomenat pel president/a, que aixeca I'acta de les sessions, estén certificacions dels acords adoptats i autoritza amb la seva signatura.  

El consell rector té les facultats més àmplies que són I'actuació, la gestió i la representació de l'lnstitut. 

Les deliberacions del consell rector són presidides i dirigides pel seu president/a. Perquè les deliberacions o els acords del consell rector siguin vàlids hi cal la presència de la meitat més un deIs seus membres, un deIs quals ha d'ésser el/la president/a o el/la vicepresident/a. Els acords es prenen per majoria absoluta de les persones assistents.

El consell rector decideix sobre: 

a) El control de I'exercici de les funcions establertes per l'article 3.
b) L'aprovació del reglament de règim interior, que és proposat pel/ per la director/a .
c) L'aprovació del pla anual d'actuació de l'lnstitut.
d) L'aprovació de la memòria anual sobre la gestió i I'actuació de l'lnstitut.
e) L'aprovació de I'avantprojecte del pressupost de l'lnstitut.
f) L'administració deIs béns i els fons adscrits a l'lnstitut.

El/la president/a del consell rector té la representació del consell i en convoca, presideix i dirigeix les reunions. Pot delegar les seves funcions en el/la vicepresident/a.  

El/la vicepresident/a fa suport al/la president/a en les seves funcions i el pot substituir en cas de delegació, d'absència o d'impossibilitat.

 

MEMBRES DEL CONSELL RECTOR

President

Hble. Sr. Jordi Turull i Negre
Conseller de la Presidència i portaveu del Govern

Vicepresident

Sr. Gerard Figueras i Albà
Secretari General de l'Esport

Secretari

Sr. Ricard Fàbrega i Gimeno
Cap Servei gestió administrativa i econòmica
INEFC

Vocals

1 representant del Consell Català de l'Esport

Sr. Arcadi Navarro i Cuartiellas
Secretari d'Universitats i Recerca

2 representants de les universitats a les quals estem adscrits

- Universitat de Barcelona

Dra. M. Teresa Anguera i Argilaga
Professora catedràtica d'universitat
Dept. Metodologia de les Ciències del Comportament

- Universitat de Lleida

Dr. Francisco García Pascual
Vicerector de Docència

2 representants nomenats pel president del Consell Rector entre persones de reconegut prestigi en el món de l'educació física i de l'esport

Sr. Jose Antonio Sancha de Prada
Exdirector de l'INEF de Catalunya

3 representants de claustre de l'Institut

Sr. Sergio Carrillo Quintanilla
Representant de l'alumnat
INEFC de Barcelona

El/La director/a de l'INEF de Catalunya

Sr. Jordi Solà i Grancha

El/La gerent de l'INEF de Catalunya

Sr. Josep Vilà Campanyà

 

ACTES DEL CONSELL RECTOR

 

 

DIRECCIÓ

El/la director/a de l'lnstitut és nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat, a proposta del consell rector, prèvia consulta del claustre 

Li corresponen les funcions següents:

 1. Assumir la direcció acadèmica i administrativa de l'lnstitut i delegar-la en els càrrecs directius dels centres;
 2. Nomenar i cessar els càrrecs directius del centres;
 3. Executar els acords del consell rector;
 4. Gestionar i subscriure en nom de l'lnstitut, i d'acord amb les directrius del consell rector, els contractes públics i privats que siguin necessaris, sempre dins les limitacions que estableixen les disposicions vigents;
 5. Administrar, gestionar i recaptar els recursos econòmics de l'lnstitut;
 6. Presentar el projecte d'activitats davant el consell rector per a la seva aprovació;
 7. Elaborar I'avantprojecte del pressupost i preparar la memòria anual de les activitats de l'lnstitut;
 8. Exercir la direcció del personal;
 9. Nomenar els càrrecs de les juntes executives de cada centre;
 10. Nomenar els responsables de les activitats comunes als centres d'entre el personal docent i d'investigació de l'lnstitut;
 11. En cas de malaltia, absència o impediment, delegarà les seves funcions ordinàries en un deIs/de les  directors/res de centre. Si I'absència es perllongués per més d'un mes, se n'informarà  al consell rector perquè es ratifiqui.
 12. Aprovar el Reglament de Règim Interior dels centres, els quals hauran d'adjuntar-se a aquest  Reglament;
 13. Les altres que el consell rector li encomani en les seves atribucions.
 14. Posar en marxa, quan correspongui, el procediment per a la renovació dels/de les  directors/res de centre. 

El càrrec de director/a de l'lnstitut sera de dedicació exclusiva. La seva durada habitual serà de quatre anys sens perjudici del que disposa I'article 9è. de la Llei 11/1984

 

GERÈNCIA

El/la gerent de l'lnstitut, assimilat a subdirectora general, depèn del director/a i compleix les funcions de gestió i administració de l'lnstitut per delegació del/ de la director/a

Corresponen al gerent les funcions següents:

 1. I'administració general de l'lnstitut;
 2. I'execució del pressupost, així com el seu seguiment i control;
 3. la gestió del personal i de la plantilla de l'lnstitut;
 4. la secretaria de la junta de coordinació;
 5. les que el/la director/a li encomani dins de les seves atribucions.