Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Estudis de Grau > Procés de matrícula

Procés de matrícula

Calendari de matrícula

 

Curs Procediment Data Tràmit
 1r  1r Alumnat de nou ingrés (1a assignació)
 13/7 al 18/7  Veure (1)
 1r  1r Alumnat de nou ingrés (2a assignació)  25/7 al 27/7
   Alumnat d’admissió per reconeixement 30 ECTS.  30/8 al 9/9  Veure (2)
2n  Alumnat de 2n curs.
 Automatrícula Ampliació d'esports 1 - Consulta dia i hora
 30/8 al 2/9  Veure (3)
3r  Alumnat de 3r curs.  5/9 al 9/9
4t  Alumnat de 4t curs.
3r i 4t  Triaesport i triamenció  13/6 al 16/6  Veure (4)
 Publicació de les assignacions provisionals d’esports  PENDENT
 Període d’al·legacions de les assignacions provisionals d’esports  PENDENT
 Publicació de les assignacions definitives d’esports  PENDENT

* Data provisional

Informació econòmica de matrícula


El 7 de juliol de 2016 es va publicar al DOGC, el Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017. L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) aplica els imports que estableix aquest Decret en concepte de preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris.

Preus per serveis acadèmics de caràcter docent

Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport amb coeficient d’estructura docent C: 39, 53 € per crèdit

Màsters universitaris oficials, catalogats com màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades: 46,11 € per crèdit (estudiants de la Comunitat Europea).

Convalidació, adaptació i reconeixement de crèdits: 5,93 € per crèdit.(grau)
Serveis específics i de suport a l’aprenentatge i materials didàctics específics: 70,00 €

Preus per serveis acadèmics de caràcter no docent

Expedició de títols acadèmics

 • Títol universitari oficial de graduat/da, llicenciat/da, màster universitari (oficial) i de doctor/a amb Suplement Europeu al Títol i duplicat: 218,15 €
 • Certificat diploma d’estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora): 78,55 €
 • Suplement Europeu al Títol: 32,75 €
 • Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o electrònics: 30,00 €

Prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers

 • Prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers: 152,66 €
 • L’adaptació curricular que requereixi aquesta prova es valorarà en crèdits per la universitat. L’estudiant abonarà el preu del crèdit corresponent d’acord amb els imports establerts en el Decret de preus 268/2016.

Declaració d’equivalència al nivell acadèmic de doctor

 • Estudi d’equivalència al nivell acadèmic de doctor: 218,15 €
 • Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d’equivalència al nivell acadèmic de doctor: 218,15 €

Expedient acadèmic

Gestió d’expedient acadèmic

 • Matrícula anual: 69,80 €
 • Modificacions i ampliacions parcials: 27,27 €

Expedició de certificacions acadèmiques

 • Expedició de certificacions acadèmiques: 27,27 €
 • Estudis d’expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d’estudi: 54,54 €
 • Estudi d’equivalència de títol d’estudis estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat o sol·licitud d’estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l’accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat: 218,15 €
 • Trasllat d’expedient acadèmic: 54,54 €
 • Estudi de documentació i d’expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si correspon, en ensenyament de màsters universitaris: 30,21 €
 • Preparació de documentació per a la legalització dels programes d’assignatures i plans d’estudis universitaris que han d’esdevenir efectius a l’estranger: 30,00 €

Pagament de la matrícula

El pagament de la matrícula del curs 2016-2017 es podrà fer, a petició de la persona interessada, en un pagament únic o de manera fraccionada.
Els estudiants han de conservar o poder obtenir durant tot el curs acadèmic els documents expedits per les entitats bancàries col·laboradores que els permetin acreditar-ne el pagament.

Pagament únic en efectiu

L’estudiant ha d’abonar íntegrament i d’un sol cop l’import total que resulti de la seva matrícula en qualsevol oficina de “La Caixa”, segons la referència i el termini que recull l’imprès ( 10 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula ).

Pagament únic domiciliat

L’import de la sol·licitud de matrícula es carrega en compte, íntegrament i d’un sol cop, el dia 6 de setembre de 2016 (alumnat de nou ingrés) i durant la primera setmana del mes següent a la data de formalització de la matrícula (resta d’alumnat)

Pagament domiciliat en terminis

Primer rebut:

30% de l’import dels crèdits matriculats, més l’import de gestió d’expedient acadèmic, més els serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i de l’assegurança escolar obligatòria. Les matrícules de juliol es carregaran el dia 6 de setembre de 2016, les matrícules de setembre es carregaran la primera setmana d’octubre de 2016 i les matrícules d’octubre es carregaran la primera setmana de novembre de 2016.

Segon rebut:

30% de l’import dels crèdits matriculats. El rebut serà carregat la primera quinzena de desembre de 2016.

Tercer rebut:

20% de l’import dels crèdits matriculats. El rebut serà carregat el dia 1 de febrer de 2017.

Quart rebut:

20% de l’import dels crèdits matriculats. El rebut serà carregat el dia 3 d’abril de 2017.

En cas d’escollir aquesta opció de pagament el primer rebut també es pot liquidar en efectiu, tal com s’explica en l’apartat de pagament únic en efectiu.

En cap cas, es podrà fer el pagament en efectiu del segon, tercer i quart rebut.

És responsabilitat vostra verificar que el compte on domicilieu el pagament sigui operatiu, que estigui autoritzat el càrrec de la domiciliació per a aquest curs acadèmic i que l’entitat bancària hagi fet efectiu el pagament de la matrícula, ateses les conseqüències de la falta de pagament establertes a la normativa de matrícula.

En cas de domiciliació de l’import de la matrícula en un compte bancari del qual no sou el titular, cal l’autorització del titular perquè l’entitat bancària faci efectiu el pagament del rebut de la matrícula.

A partir de l’entrada en vigor de la nova normativa SEPA (Single Euro Payments Area) les dades bancàries passen de ser de 20 a 24 dígits.

Conseqüències de l’impagament de la matrícula

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial perquè tingui validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis establerts comporta la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumnat, sense necessitat de requeriment previ per part de l’INEFC. La durada màxima de la suspensió temporal és fins que finalitzi el curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixeca quan l’estudiant abona a l’INEFC, en efectiu i d’un sol cop, la totalitat de l’import de la matrícula pendent d’abonar.

Qualsevol modificació o anul·lació de matrícula es resol sempre que s’estigui al corrent del pagament dels rebuts.

En tot cas, un cop hagi finalitzat el curs acadèmic sense que l’estudiant hagi efectuat el pagament, l’INEFC anul·la d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la plena nul·litat de tots els efectes que aquesta matrícula hagi pogut produir i, especialment, de les qualificacions que l’alumne hagi obtingut.

Important: és responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.

Increments del preu de la matrícula

Segones i successives matrícules

El Decret de preus 268/2016 estableix els increments que cal aplicar als preus dels crèdits d’ensenyaments oficials als quals l’estudiant es matriculi per segona, tercera, quarta o més vegades:

  Grau Màster
Segona matrícula: 48,82 € 74,93 €
Tercera matrícula: 105,77 € 80,69 €
Quarta matrícula: 146,45 € 86,45 €

Segons i successius ensenyaments universitaris

El Decret de preus 268/2016 estableix que s’apliqui un coeficient d’1,4 als preus per crèdit als i les estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o doctorat; també s’aplicarà aquest coeficient als estudiants que tinguin un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau. Amb les excepcions que s’indiquen a continuació:

 • Estudiants que hagin superat els estudis d’un únic primer cicle i vulguin prosseguir els seus estudis en un segon cicle no adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 • Estudiants que havent iniciat uns estudis amb doble titulació hagin obtingut el títol d’una de les titulacions i s’hagin de matricular d’algun crèdit de l’altra titulació.
 • Estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

Bonificacions i exempcions

Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s’han de complir a la data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica.

Beques generals de l’Administració de l’Estat

Poden formalitzar la matrícula sense abonar els preus establerts en el Decret de preus els i les estudiants de grau, i de primer o segon cicle i de màster que vulguin sol·licitar una beca o ajut a l’estudi per al curs 2016-17 convocada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i compleixin previsiblement els requisits d’aquella convocatòria. A aquest efecte, l’AGAUR emetrà una acreditació de caràcter econòmic que els i les estudiants hauran de presentar en el moment de formalitzar la matrícula.

No hauran de presentar aquesta acreditació els estudiants que ja disposen de la credencial de becari del curs 2015-16.

En tot cas, l’exempció total del pagament de l’import de la matrícula resta condicionat a l’obtenció efectiva de la beca.

Si en el moment de formalitzar la matrícula no es disposa de l’acreditació esmentada, la matrícula es farà sense aplicar l’exempció de preus, el pagament s’efectuarà de la mateixa manera descrita anteriorment en l’apartat de pagament.

Famílies nombroses

Els i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial a l’inici del curs acadèmic tenen dret a l’exempció total dels preus públics fixats en el Decret de preus.

Els i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria general a l’inici del curs acadèmic tenen dret a l’exempció del 50% dels preus públics.

Per poder gaudir de l’exempció, els estudiants beneficiaris de bonificacions per família nombrosa han d’acreditar la seva condició mitjançant la presentació, en el moment de fer la matrícula, del títol vigent de família nombrosa a l’inici de la prestació de l’activitat acadèmica, expedit pel Departament de Benestar Social i Família o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, o bé la fotocòpia compulsada, o el resguard acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o renovació juntament amb una declaració jurada on s’especifiqui la categoria de família nombrosa. En aquest cas, l’estudiant ha de presentar a la secretaria del centre el títol original abans del 31 de desembre de 2016.

Un cop transcorregut aquest període, si l’estudiant no ha aportat el títol de família nombrosa vigent, s’anul·len automàticament les bonificacions per família nombrosa i l’estudiant ha d’abonar la totalitat de l’import de la matrícula d’un sol cop.

Si el títol concedit resulta d’inferior categoria a la que s’ha declarat, l’estudiant ha d’abonar obligatòriament la diferència corresponent.

Matrícula d’honor o premi extraordinari en el batxillerat

Els i les estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari en el batxillerat es poden acollir a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits matriculats durant el primer curs del primer any dels estudis universitaris oficials.

Aquesta exempció de matrícula no és d’aplicació als alumnes que hagin cursat el batxillerat conforme a sistemes educatius estrangers, excepte si els estudis s’han portat a terme en un centre estranger ubicat a l’Estat espanyol que ha estat autoritzat segons disposa la normativa que regula l’establiment i l’autorització d’aquests centres (Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya).

Deducció per matrícules d’honor

El Decret de preus 268/2016 estableix l’aplicació d’exempció de l’import de la matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al que els estudiants hagin obtingut amb la qualificació de matrícula d’honor.

L’aplicació de la bonificació es fa sempre que les matrícules d’honor s’hagin obtingut en estudis cursats en el curs acadèmic immediatament anterior al qual l’estudiant es matricula.

Col·lectius d’especial protecció

El Decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics, estableix que les víctimes d’actes terroristes (fills/es i cònjuge), les víctimes de violència de gènere i els seus fills/es dependents, i els estudiants amb discapacitat d’un grau del 33 % documentalment justificada poden acollir-se a l’exempció de preus de matrícula.

Per gaudir de l’exempció, els estudiants han de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, la documentació que n’acrediti la condició que correspongui segons el col·lectiu. En cas de no presentar aquesta documentació, l’estudiant ha de matricular-se obligatòriament en la classe de matrícula alternativa que pertoqui. No obstant això, si l’aporta dins del període establert per a la matrícula, pot modificar la matrícula i sol·licitar-ne la devolució corresponent

Assegurança escolar

Els estudiants menors de 28 anys, espanyols o estrangers que provenen de països amb conveni que ho determini o amb reciprocitat expressament reconeguda, han d’abonar obligatòriament l’import de l’assegurança escolar. Amb caràcter voluntari, tots els estudiants poden sol·licitar la pòlissa d’assegurança escolar en les condicions que s’estableixin. L’alumnat més gran de 28 anys han de renunciar explícitament a la seva contractació

1. Matrícula de primer curs (alumnat de nou accés)

La matrícula es fa presencialment, a la unitat d’Atenció a l’alumnat de l’INEFC Barcelona, en el dia i hora assignats a cada estudiant. Calendari de cita prèvia amb l’assignació de dia i hora: enllaç.

Documentació que cal portar el dia de la matrícula:

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si ets sol·licitant de beca, 2 fotocòpies)
 2. Full de cessió de dades de caràcter personal i drets d’imatge, signat per l’alumne/a (IF-15)
 3. Dades bancàries (nom i DNI del titular del compte i codi IBAN).
  La matrícula només és efectiva si el titular del compte ha signat l’ordre de domiciliació bancària (aquest document es genera en fer la matrícula, només heu de portar les dades bancàries indicades més amunt). Si en el moment de la matrícula no hi ha present algun titular del compte, us haureu d’endur l’ordre de domiciliació i retornar-la signada a l’INEFC.
 4. Documentació acreditativa de dret a bonificació de matrícula (només en cas que sol·liciteu algun tipus de bonificació), segons els casos pot ser:
  • Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2015-2016 (MATRC). Aquesta acreditació
   Pots tramitar-la a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.
  • Credencial de becari de l’AGAUR (resolució d’atorgament).
  • Carnet membre de família nombrosa (cal que porteu el títol individual i el títol familiar)
  • Certificat de discapacitat amb indicació del grau.
  • Certificat acadèmic de matrícula d’honor en Batxillerat.
 5. Documentació acadèmica de la via d’accés:
  • Alumnat provinent de les PAU:
   - Targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu.
   - Si has fet les PAU en un altre districte universitari, a més, el justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient emès pel centre de procedència.
   - Si tens estudis universitaris iniciats: justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència. Si el centre és de la UB, és suficient un expedient acadèmic.
   - Si vols fer simultaneïtat d’estudis: certificat acadèmic en què constin les dades d’accés.
  • Estudiants provinents de cicles formatius de grau superior o assimilats
   - Certificat oficial de notes emès pel centre acadèmic corresponent, en què figuri la nota mitjana.
   - Certificat acreditatiu, en el cas d’haver-te presentat a la prova específica de les PAU.
  • Estudiants provinents de la prova d’accés per a més grans de 25 o 45 anys
   - Papereta original justificativa d’haver superat les proves, amb la qualificació obtinguda
  • Estudiants provinents de la prova d’accés per a més grans de 40 anys
   - Escrit del coordinador de l’Oficina d’Accés a la Universitat amb la comunicació dels resultats i del termini de matrícula.
  • Titulats universitaris i assimilats
   - Original i fotocòpia del títol o, si no es té, certificat acreditatiu en què constin les dades d’expedició.
   - En el cas de titulats per la UB, només l’expedient acadèmic.
   - En el cas d’estudiants amb estudis universitaris estrangers: original i fotocòpia de la resolució d’homologació del títol emesa pel Ministeri d’Educació.
  • Estudiants amb estudis estrangers
   • Si tens el títol de batxillerat europeu o del batxillerat internacional, has de presentar els documents següents:
    - Credencial original expedida per la UNED per a l’accés a la universitat espanyola de conformitat amb el que estableix l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (els estudiants amb credencial expedida els anys 2007, 2008 i 2009 hauran de sol·licitar una nova expedició de la credencial a la UNED per tal que s’adeqüi al que estableix l’Ordre EDU/116/2010).
    - Targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.
   • Si has cursat estudis procedents de sistemes educatius de la UE o d’altres estats amb acords internacionals en règim de reciprocitat, has de presentar algun dels documents que s’indiquen a continuació:
    - Credencial original expedida per la UNED per a l’accés a la universitat espanyola de conformitat amb el que estableix l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (els estudiants amb credencial expedida els anys 2007, 2008 i 2009 hauran de sol·licitar una nova expedició de la credencial a la UNED per tal que s’adeqüi al que estableix l’Ordre EDU/116/2010), i targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.
    - Original i fotocòpia de la credencial d’homologació del títol estranger i targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu.
    - Document del país d’origen que acrediti que pots accedir a la universitat i targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.
   • Si has cursat estudis procedents d’altres sistemes educatius estrangers homologats a estudis espanyols (batxillerat o cicle formatiu de grau superior), cal que presentis la documentació que s’indica a continuació:
    - Original i fotocòpia de la credencial d’homologació del títol estranger.
    - Targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.Altres tràmits que es duen a terme el dia de la matrícula:
A. Fotografia digital.
B. Si ho vols, podràs demanar el carnet d’estudiant de la UB. Per fer-ho caldrà que portis una fotografia de carnet.
C. Si ho vols, podràs comprar la carpeta de la UB.

Més informació:
Et recomanem que t’informis sobre les normatives acadèmiques de la UB, especialment pel que fa a la normativa de matrícula, la de reconeixement de crèdits i la de permanencia, així com altres normatives pròpies de l'INEFC.2. Matrícula d’alumnat admès amb 30 ECTS (trasllat d’expedient)
Es farà presencialment a la unitat d’Atenció a l’alumnat de l’INEFC Barcelona, en el dia i hora assignats a cada estudiant. Properament es publicarà el calendari de cita prèvia amb l’assignació de dia i hora.

Altres tràmits que es duen a terme el dia de la matrícula:
A. Fotografia digital.
B. Si ho vols, podràs demanar el carnet d’estudiant de la UB. Per fer-ho caldrà que portis una fotografia de carnet.
C. Si ho vols, podràs comprar la carpeta de la UB.

Més informació:
Et recomanem que t’informis sobre les normatives acadèmiques de la UB, especialment pel que fa a la normativa de matrícula, la de reconeixement de crèdits i la de permanència, així com altres normatives pròpies de l'INEFC.


3. Matrícula d’alumnat que ja estava al centre el curs anterior
En breu publicarem les dates i procediment de matrícula.
Consulta els itineraris recomanats de matrícula.4. Triaesport i Triamenció
Quan s’hagin resolt les assignacions del Triaesport, podràs consultar-les aquí.
Assignacions provisionals d’esports - PENDENT
Assignacions definitives d’esports – PENDENT