Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Estudis de Grau > Procés de matrícula

Procés de matrícula

Calendari de matrícula

 

Curs Procediment Data Tràmit
 1r  1r Alumnat de nou ingrés (1a assignació)  13/7 al 18/7 (*)  Veure (1)
 1r  1r Alumnat de nou ingrés (2a assignació)  25/7 al 27/7 (*)
   Alumnat d’admissió per reconeixement 30 ECTS  30/8 al 9/9  Veure (2)
2n  Alumnat de 2n curs  30/8 al 2/9  Veure (3)
3r  Alumnat de 3r curs  5/9 al 9/9
4t  Alumnat de 4t curs
3r i 4t  Triaesport i triamenció  13/6 al 16/6  Veure (4)
 Publicació de les assignacions provisionals d’esports  PENDENT
 Període d’al·legacions de les assignacions provisionals d’esports  PENDENT
 Publicació de les assignacions definitives d’esports  PENDENT

* Data provisional

Informació econòmica de matrícula
Pendent de la publicació del Decret de preus corresponent al 2016.1. Matrícula de primer curs (alumnat de nou accés)
La matrícula es fa presencialment, a la unitat d’Atenció a l’alumnat de l’INEFC Barcelona, en el dia i hora assignats a cada estudiant. Properament es publicarà el calendari de cita prèvia amb l’assignació de dia i hora.

Documentació que cal portar el dia de la matrícula:

 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si ets sol·licitant de beca, 2 fotocòpies)
 2. Full de cessió de dades de caràcter personal i drets d’imatge, signat per l’alumne/a (IF-15)
 3. Dades bancàries (nom i DNI del titular del compte i codi IBAN).
  La matrícula només és efectiva si el titular del compte ha signat l’ordre de domiciliació bancària. Si en el moment de la matrícula no hi ha present algun titular del compte, us haureu d’endur l’ordre de domiciliació i retornar-la signada a l’INEFC.
 4. Documentació acreditativa de dret a bonificació de matrícula (només en cas que sol·liciteu algun tipus de bonificació), segons els casos pot ser:
  • Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2015-2016 (MATRC). Aquesta acreditació
   Pots tramitar-la a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.
  • Credencial de becari de l’AGAUR (resolució d’atorgament).
  • Carnet membre de família nombrosa (cal que porteu el títol individual i el títol familiar)
  • Certificat de discapacitat amb indicació del grau.
  • Certificat acadèmic de matrícula d’honor en Batxillerat.
 5. Documentació acadèmica de la via d’accés:
  • Alumnat provinent de les PAU:
   - Targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu.
   - Si has fet les PAU en un altre districte universitari, a més, el justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient emès pel centre de procedència.
   - Si tens estudis universitaris iniciats: justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència. Si el centre és de la UB, és suficient un expedient acadèmic.
   - Si vols fer simultaneïtat d’estudis: certificat acadèmic en què constin les dades d’accés.
  • Estudiants provinents de cicles formatius de grau superior o assimilats
   - Certificat oficial de notes emès pel centre acadèmic corresponent, en què figuri la nota mitjana.
   - Certificat acreditatiu, en el cas d’haver-te presentat a la prova específica de les PAU.
  • Estudiants provinents de la prova d’accés per a més grans de 25 o 45 anys
   - Papereta original justificativa d’haver superat les proves, amb la qualificació obtinguda
  • Estudiants provinents de la prova d’accés per a més grans de 40 anys
   - Escrit del coordinador de l’Oficina d’Accés a la Universitat amb la comunicació dels resultats i del termini de matrícula.
  • Titulats universitaris i assimilats
   - Original i fotocòpia del títol o, si no es té, certificat acreditatiu en què constin les dades d’expedició.
   - En el cas de titulats per la UB, només l’expedient acadèmic.
   - En el cas d’estudiants amb estudis universitaris estrangers: original i fotocòpia de la resolució d’homologació del títol emesa pel Ministeri d’Educació.
  • Estudiants amb estudis estrangers
   • Si tens el títol de batxillerat europeu o del batxillerat internacional, has de presentar els documents següents:
    - Credencial original expedida per la UNED per a l’accés a la universitat espanyola de conformitat amb el que estableix l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (els estudiants amb credencial expedida els anys 2007, 2008 i 2009 hauran de sol·licitar una nova expedició de la credencial a la UNED per tal que s’adeqüi al que estableix l’Ordre EDU/116/2010).
    - Targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.
   • Si has cursat estudis procedents de sistemes educatius de la UE o d’altres estats amb acords internacionals en règim de reciprocitat, has de presentar algun dels documents que s’indiquen a continuació:
    - Credencial original expedida per la UNED per a l’accés a la universitat espanyola de conformitat amb el que estableix l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (els estudiants amb credencial expedida els anys 2007, 2008 i 2009 hauran de sol·licitar una nova expedició de la credencial a la UNED per tal que s’adeqüi al que estableix l’Ordre EDU/116/2010), i targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.
    - Original i fotocòpia de la credencial d’homologació del títol estranger i targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu.
    - Document del país d’origen que acrediti que pots accedir a la universitat i targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.
   • Si has cursat estudis procedents d’altres sistemes educatius estrangers homologats a estudis espanyols (batxillerat o cicle formatiu de grau superior), cal que presentis la documentació que s’indica a continuació:
    - Original i fotocòpia de la credencial d’homologació del títol estranger.
    - Targeta original d’aprovació de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-t’hi presentat.Altres tràmits que es duen a terme el dia de la matrícula:
A. Fotografia digital.
B. Si ho vols, podràs demanar el carnet d’estudiant de la UB. Per fer-ho caldrà que portis una fotografia de carnet.
C. Si ho vols, podràs comprar la carpeta de la UB.

Més informació:
Et recomanem que t’informis sobre les normatives acadèmiques de la UB, especialment pel que fa a la normativa de matrícula, la de reconeixement de crèdits i la de permanencia, així com altres normatives pròpies de l'INEFC.2. Matrícula d’alumnat admès amb 30 ECTS (trasllat d’expedient)
Es farà presencialment a la unitat d’Atenció a l’alumnat de l’INEFC Barcelona, en el dia i hora assignats a cada estudiant. Properament es publicarà el calendari de cita prèvia amb l’assignació de dia i hora.

Altres tràmits que es duen a terme el dia de la matrícula:
A. Fotografia digital.
B. Si ho vols, podràs demanar el carnet d’estudiant de la UB. Per fer-ho caldrà que portis una fotografia de carnet.
C. Si ho vols, podràs comprar la carpeta de la UB.

Més informació:
Et recomanem que t’informis sobre les normatives acadèmiques de la UB, especialment pel que fa a la normativa de matrícula, la de reconeixement de crèdits i la de permanència, així com altres normatives pròpies de l'INEFC.


3. Matrícula d’alumnat que ja estava al centre el curs anterior
En breu publicarem les dates i procediment de matrícula.
Consulta els itineraris recomanats de matrícula.4. Triaesport i Triamenció
Quan s’hagin resolt les assignacions del Triaesport, podràs consultar-les aquí.
Assignacions provisionals d’esports - PENDENT
Assignacions definitives d’esports – PENDENT