Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Organisme Autònom > Òrgans Administratius

Òrgans Administratius

 

Gerència

Responsable: Josep Vilà Campanyà
Adreça electrònica: 
jvilacam@gencat.cat
Funcions:

4.1 El/la gerent de l’INEF de Catalunya és nomenat/da pel titular del Departament al qual figura adscrit, a proposta del Consell Rector i escoltat/da el director/a de l’INEF de Catalunya. D’acord amb la Llei 11/1984, té les funcions de gestió i l’ administració general de l’INEF de Catalunya per delegació del director.

4.2 En desenvolupament de les esmentades funcions correspon a la Gerència:

 • Coordinar i supervisar les funcions economicofinanceres de l’INEF de Catalunya
 • Elaborar, sota les directrius de la Direcció, la proposta d’avantprojecte de pres-supost i exercir-ne el control d’acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat i de les seves entitats autònomes.
 • Supervisar la tresoreria i la comptabilitat de l’INEF de Catalunya i fer l’anàlisi dels estats inancers i pressupostaris.
 • Preparar i supervisar totes les contractacions de l’INEF de Catalunya.
 • Establir i coordinar el sistema de comptabilitat de costos de l’INEF de Catalunya.
 • Supervisar l’execució del pressupost, així com fer el seu seguiment i control.
 • Coordinar i supervisar el sistema de recaptar els recursos econòmics de l’ l’INEF de Catalunya.
 • Gestionar el patrimoni de l’INEF de Catalunya.
 • Dirigir l’organització interna i canals d’informació entre el personal d’administració i serveis i el personal docent.
 • Implementar les polítiques de racionalització i modernització de l’Administració dins l’àmbit d’actuació de l’INEF de Catalunya per tal de donar compliment a les directrius del Govern, de la direcció de l’INEF de Catalunya i millorar la gestió.
 • Coordinar i supervisar la gestió de recursos humans vetllant per a la seva optimització amb el compliment de la normativa vigent, atenent criteris d’igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i mesures d’acció positiva en les rela-cions laborals
 • Fer el seguiment dels convenis, tant amb altres administracions com amb entitats privades, per assegurar el seu compliment i d’acord amb la normativa vigent.
 • Promoure la planificació i la integració de la prevenció de riscos laborals en el funcionament de l'INEFC.
 • Supervisar i coordinar la implementació de les mesures necessàries per assegurar el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal a l'INEFC.
 • Supervisar l’organització administrativa dels centres docents de Barcelona i Lleida i dels òrgans directius docents corresponents.
 • Elaborar, sota les directrius de la Direcció de l'INEFC, els comptes anuals per a la seva aprovació.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pel director/a de l'INEFC.

4.3 De la Gerència de l’INEF de Catalunya, assimilada a subdirecció general, en depenen:

 • El Servei de Gestió Administrativa i Econòmica 
 • El Servei de Gestió Acadèmica i Règim Interior 

                                               

Secretaria de Direcció

Responsable: Concepció Domènech Mir
Adreça electrònica:
 dirinefc@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 211)

Servei de Gestió Acadèmica i Règim Interior

Responsable: Josep Maria Redondo Vega
Adreça electrònica:
 jmredondo@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 203)

Relacions Externes i Publicacions

Responsable: Elena Gil González
Adreça electrònica: 
elenagil@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 236)

Judit Rodà Panadès
Adreça electrònica: judit.roda@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 230)

Servei de Gestió Administrativa i Econòmica

Responsable: Ricard Fàbrega Gimeno
Adreça electrònica: 
rfabrega@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 220)
Funcions:

a)   Administrar i gestionar els recursos humans de l’INEF de Catalunya.

b)   Coordinar l’aplicació de polítiques públiques en matèria de recursos humans i dissenyar i impulsar programes d’actuacions en matèria de personal.

c)    Supervisar l’elaboració de la nòmina i la Seguretat Social.

d)   Impulsar i coordinar la formació i la detecció de necessitats formatives del personal.

e)   Planificar i gestionar els processos de selecció del personal de l’INEFC.

f)    Coordinar les actuacions sobre la prevenció de riscos i salut laboral del personal de l’INEFC.

g)   Coordinar i supervisar el funcionament de l’arxiu, el fons documental i el registre general de l’INEFC.

h)   Impulsar i fer el seguiment de la programació, planificació i compliment dels objectius de l’INEFC en matèria econòmica i pressupostària, elaborar l’avantprojecte de pressupost i fer-ne el seguiment.

i)     Controlar la tresoreria i l’habilitació.

j)    Examinar, coordinar i impulsar les propostes de tramitació d’expedients de contractació de l’INEFC.

k)   Informar i assessorar la direcció i les seccions administratives de centre, sobre assumptes relacionats amb la gestió econòmica i pressupostària.

l)    Coordinar l’assessorament en matèria d’assumptes jurídics, sens perjudici de la coordinació dels assumptes jurídics exercida per l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presidència.

m) Establir i coordinar les polítiques de gestió del coneixement i comunicació interna de l’INEFC.

n)   Coordinar, estudiar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió, així com de millora de la qualitat dels serveis.

o)   Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Pressupostos i Comptabilitat

Responsable: Antonio Díaz Pascual
Adreça electrònica: 
adiaz@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 221)

Ana María Pardos Aladrén
Adreça electrònica:
ana.pardos@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 221)

Joan Pros Martínez 
Adreça electrònica: joprosm@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 219)

Caixa: Francisca Morgado Rodríguez
Adreça electrònica: 
fmorgado@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 219)

Contractació i documentació: Marta Simón Subiela
Adreça electrònica: 
msimon@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 219)

Patrimoni
Josep Milián i Olivé
Adreça electrònica: 
jmilian@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 206)

Recursos Humans

Glòria Martínez Soler
Adreça electrònica: 
gloria.martinez@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 222)

Margarida Puig Pàmies 
Adreça electrònica: 
marga.puig@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 208)

Suport jurídic

Jordi Peñuela Torres
Adreça electrònica: 
jpenuela@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 287)

Marta Pedrero Carrasco
Adreça electrònica: mpedrero@gencat.cat
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 206)