Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Requisits d’acreditació de coneixements d’una tercera llengua


Per graduar-se
L’article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener (DOGC núm. 6551 de 30.1.2014) estableix la necessitat d’acreditar un cert nivell de competència d’una tercera llengua en acabar els estudis de grau.

Article 211. Acreditació dels coneixements d’una tercera llengua

1. Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

2. L’acreditació a què fa referència l’apartat 1 es pot obtenir superant una prova comuna a tot el sistema universitari de Catalunya. Aquesta prova es pot convalidar amb altres certificats acreditatius de coneixements d’idiomes que tinguin reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu comú de referència. El departament competent en matèria d’universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel desenvolupament del procés.

3. (...).

En resum...

Què cal acreditar? Coneixements de nivell B2 d’una de les llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
Qui ho haurà d’acreditar? L’alumnat que hagi iniciat els estudis de grau el curs 2014-15 o més tard en una universitat catalana.
Quan caldrà acreditar-ho? En acabar els estudis, per tal de poder obtenir el títol de graduat/da.
Com es pot acreditar? Presentant una certificació reconeguda a l’àrea de Gestió Acadèmica de l’INEFC.
Quines certificacions són reconegudes? Podeu consultar-ho a http://futurambidiomes.gencat.cat/

 

Per saber quines són les certificacions reconegudes, us recomanem que consulteu el web informatiu que ha activat la Direcció General d'Universitats (http://futurambidiomes.gencat.cat/). En aquest mateix web trobareu també informació sobre els ajuts previstos per l’assoliment del nivell de competència exigit.


Ajuts
Convocatòria d'Ajuts per fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR i que tenen concedida una Beca Equitat, Tram 1 o una Beca General del MECD de les convocatòries 2014. FORA DE TERMINI

Podeu consultar-ne la informació aquí.

Ajuts per fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català que permetin assolir el nivell B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Podeu consultar l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat aquí.


Per accedir a programes de màster
Actualment, moltes universitats inclouen el coneixement d’idiomes entre els requisits d’accés als programes de postgrau o màster (generalment l’anglès, en un nivell B1 o B2). Com que aquests requisits els estableix cada centre, si teniu dubtes en relació amb un programa concret, el més recomanable és que els plantegeu al centre que l’ofereix. Allà us podran indicar quin és el nivell exigit i quins títols consideren vàlids per certificar-lo.

En qualsevol cas, cal tenir present que l’INEFC no té competències per certificar els coneixements d’idiomes.