Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Organisme Autònom > Claustre de l'INEFC

Claustre de l'INEFC

El Claustre de l’INEF de Catalunya és l’òrgan de representació dels seus estaments.

El Claustre és format per la totalitat del personal docent, investigador i d’administració i serveis i per una representació de l’estament d’alumnes.

1. El personal docent i d’investigació hi és present en la seva totalitat. Podran exercir el dret de vot en el Claustre el personal docent i d’investigació que estigui exercint aquestes funcions en qualsevol dels dos centres i que l’hagi exercit per un període no inferior a un curs acadèmic.

2. El personal d’administració i serveis hi és present en la seva totalitat. Podran exercir el dret de vot en el Claustre el personal d’administració i serveis que estigui exercint aquestes funcions en qualsevol dels dos centres i que l’hagi exercit per un període no inferior a un curs acadèmic.

3. Els/les alumnes estaran representats/des per un màxim de 40 alumnes amb dret de vot, repartits proporcionalment segons el nombre d’alumnes matriculats a cada centre, si bé tots els alumnes tindran dret a assistir amb veu al Claustre. L’elecció dels alumnes amb dret de vot al Claustre serà convocada pel/per la director/a de centre durant el mes d’octubre de cada any.

4. El/la director/a i el/la gerent de l’INEF de Catalunya, són membres de ple dret del claustre.

La presentació en el Claustre dels diversos estaments estarà fixada pels percentatges següents:

1. Els vots del conjunt de l’estament docent i investigador representaran el 55% del total;
2. Els vots del conjunt de l’estament de personal d’administració i serveis representaran el 20% del total;
3. Els vots del conjunt de l’estament de l’alumnat representaran el 25% del total.

Les funcions del Claustre són les següents:

1. Manifestar-se quant al nomenament del/ de la director/a de l’INEF de Catalunya davant del Consell Rector. Perquè el Claustre pugui tenir una informació suficient, cada aspirant assistirà a una reunió informativa del Claustre on presentarà el seu programa d’actuació. Tot seguit, el Claustre es reunirà per expressar la seva opinió mitjançant una votació.

2. Coordinar la participació de tots els estaments de l’INEF de Catalunya en l’elaboració del reglament interior o en la seva modificació, que el/la director/a de l’INEF de Catalunya ha de proposar al Consell Rector.

3. Elegir els tres representants del claustre, un per estament, al Consell Rector. Per cada estament seran electors tots els membres amb dret de vot del claustre, i elegibles els membres de l’estament que ho siguin del claustre. L’elecció requerirà majoria absoluta en primera votació o bé majoria simple en segona votació. Els representants ho són per un període de 2 anys, però cessaran si deixen de formar part del claustre i, en aquest cas, serà elegit un substitut pel mateix procediment i per al temps que restava de mandat al que ha cessa. Els representants donaran a conèixer els acords presos a les reunions del Consell Rector.

4. Proposar al/a la director/a de l’INEF de Catalunya els suggeriments que estimi del cas en ordre a l’actuació de l’INEFC.

5. Elevar al Consell Rector, a través dels seus representants, les observacions, queixes o petició d’informacions que qualsevol membre o òrgan de l’INEF de Catalunya estimi oportunes en relació amb la gestió o actuació de la direcció de l’INEF de Catalunya o dels centres.

6. Manifestar, si escau i per majoria absoluta de l’INEF de Catalunya, davant del Consell Rector, la disconformitat amb la gestió del/ de la director/a de l’INEF de Catalunya.

El Claustre de l’INEF de Catalunya s’ha de reunir, com a mínim, al començament de cada curs acadèmic. Els claustres es desenvoluparan alternativament en els centres de Barcelona i de Lleida.

Article 16
Hi haurà una mesa del claustre, formada per un membre de cada estament, elegida pel propi claustre cada 2 anys, i coincidirà amb el període de representació dels membres claustrals al Consell Rector.

Els membres de cada estament a la mesa del claustre seran del centre en què durant aquell període no tingui representació aquell estament al Consell Rector.

La mesa del claustre designarà entre els seus membres el/la president/a.

Les funcions de la mesa del claustre són les següents:

1. Convocar el Claustre a proposta del/de la director/a de l’INEF de Catalunya, dels representants del Claustre en el Consell Rector, d’un 15% de la totalitat de membres amb dret a vot del claustre o del 50% dels membres amb dret a vot d’un estament, a petició de la Junta de Centre o de l’equip directiu d’un Centre.

2. Elaborar la normativa de funcionament del claustre. Aquesta normativa recollirà el procediment que s'ha de seguir en cada cas i inclourà els supòsits en què calgui la majoria absoluta en primera votació i majoria simple en segona votació o només per majoria simple, per prendre acords vàlids;

3. Moderar les reunions del claustre;

4. Elevar al/a la director/a les decisions preses en el claustre, de les quals s’aixecarà un acta.

5. Notificar les actes de les reunions del claustre als seus membres.

  RESOLUCIÓ

VCP/232/2007, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat al Reglament de règim interior de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEF de Catalunya).