Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Sistemes Complexos i Esport.

Grup de recerca emergent. Reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014-2016.
Exp. 2014 SGR 975
                                                     GRCE

L’esport constitueix un fenomen social i alhora un banc privilegiat d’experimentació i modelització del comportament individual i social, la qual cosa permet estudiar l’efecte d’intenses pertorbacions a diferents nivells (fisiològic, psicològic, social) i a escales temporals, suposant un camp d’especial interès per a la ciència. L’anàlisi dels seus efectes des de la perspectiva dels sistemes complexos pot contribuir a canviar el reduccionisme dominant en l’estudi dels fenòmens relacionats amb l’activitat física i l’esport i, recíprocament, aquest nou enfocament pot ajudar a desenvolupar les teories de la complexitat. El grup de recerca Sistemes Complexos i Esport té aquesta doble finalitat i es materialitza amb els objectius generals següents:

1. Dur a terme projectes de recerca que permetin aportar nous coneixements per a la comprensió de fenòmens relacionats amb l’activitat física i l’esport, tot utilitzant conceptes i eines d’anàlisi no lineals pròpies de les ciències de la complexitat aplicats als àmbits següents:

a. Exercici i salut.

b. Motricitat i educació.

c. Rendiment esportiu.

2. Promoure plantejaments transdisciplinaris que estudiïn els diferents tipus de fenòmens utilitzant els mateixos conceptes i eines d’anàlisi.

3. Difondre i transferir els coneixements cientificotècnics relacionats amb els sistemes complexos i l’esport amb les finalitats següents:

a. Difondre els resultats entre la comunitat científica: organitzar i participar en reunions i congressos internacionals, publicar articles en revistes d’impacte o indexades i llibres o capítols de llibres.
b. Difondre els coneixements en l’ensenyament universitari de tercer cicle.
c. Dissenyar i transferir pràctiques d’intervenció innovadores.
d. Donar continuïtat i ampliar les accions de transferència de coneixement a empreses, clubs esportius, entitats i associacions.

4. Crear xarxes de comunicació/col·laboracions amb altres grups de recerca.

 

 

LÍNIES DE RECERCA

L1

Sistemes complexos, exercici físic i risc metabòlic.

L2

Proves de valoració funcional. Perspectiva dinàmica i no lineal.

L3

Nonlinear pedagogy: Toward a model and application of interdisciplinary links between the sports and physical education with other areas of academic knowledge based on complexity theory concepts”.

L4

La creativitat i l'emergència d'accions motrius en l'activitat física i l'esport. Aplicacions en diferents pràctiques i grups de població.

L5

Model psicobiològic dinàmic i no-lineal de la fatiga induïda per l’exercici.

L6

Sport Science in Europe: Theoretical and methodological approaches

L7

Impact of the local and global geomagnetic field on cardiovascular system health