Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Recerca > Beques predoctorals

Beques predoctorals

Convocatòria de beques 2015
| Historial de beques concedides

Per tal d'impulsar la formació de personal d'investigació, tant el centre de Lleida com el de Barcelona, promouen projectes de recerca que es poden dur a terme gràcies a la concessió de beques/contractes predoctorals a estudiants de doctorat d’una durada de 3 anys.

Podreu trobar més informació a l’apartat de beques de l’INEFC – Catalunya.


CONVOCATÒRIA DE BEQUES 2015:

Termini de presentació: del 6 al 22 de novembre de 2014 (tancat).

Concessió i renovació de beques i ajuts per a la formació i contractació de personal investigador novell, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport, destinats a l’INEFC per l’any 2015.


Bases generals Convocatòria

Aquests ajuts, destinats als dos centres de l’INEFC, tenen per objecte fomentar i promoure la recerca científica en l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport. Els tres anys de la beca es desenvoluparan sota la forma de contracte.

Destinataris
• Nous contractes predoctorals:
Estudiants de doctorat en grups de recerca; per a la realització de tesis doctorals dins els àmbits de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport.
• Renovació de contractes predoctorals:
Candidats que hagin gaudit d'una beca dins d'aquest mateix programa durant l'any 2014 i que encara no hagin gaudit de la totalitat del programa.

Quantia del contracte
14.400,00 euros bruts anuals el primer any i 15.600,00 euros bruts anuals el segon i tercer any.
L'INEFC es fa càrrec, també, del preu públic establert per a la tutela de tesi. En el cas de lectura de la tesi durant el període en que s'està rebent l'ajut o en els sis mesos posteriors donarà dret a rebre un ajut de 3.000,00 euros d'acord amb les bases de la convocatòria.

Requisits per sol·licitar una beca/contracte
• Nova concessió: Podran presentar sol·licitud als ajuts regulats per aquestes bases, les persones físiques que compleixin els requisits següents:
a) Integrar-se en algun dels projectes de recerca avaluats de manera positiva per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que es publicaran als taulers d’anuncis de l’INEFC (centres de Barcelona i de Lleida), abans que comenci el termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria corresponent.
b) Trobar-se en algun dels supòsits establerts a l’article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, amb les singularitats següents:
   • Els estudis de màster o equivalent han d’haver finalitzat després de l’1 de gener del cinquè any anterior a l’any de la convocatòria.
   • En el cas dels estudis de grau d’una durada mínima de 300 ECTS les persones sol·licitants han d’estar en possessió del títol de grau en el moment de presentar la sol·licitud.
   • També els poden sol·licitar les persones físiques en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l’1 de gener dels dos anys anteriors a la convocatòria.
   • Els títols de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura i màster obtinguts en centres estrangers han de ser validats o reconeguts. A aquests efectes, es considerarà que un títol està reconegut quan la persona sol·licitant acredita haver estat admesa en la fase de recerca d’un doctorat.
c) Estar matriculada pel concepte de tutela acadèmica del doctorat en el moment de l’acceptació de l’ajut. Els programes de doctorat han de ser d’una universitat del sistema universitari català.
d) La persona sol·licitant no pot estar en possessió de cap títol de doctor.
• Renovació: Persones beneficiàries que han gaudit d'un ajut durant l'any 2014 i que encara no hagin gaudit de la totalitat del programa.

Sol·licituds i documentació a presentar:
• Nova concessió:
a) Imprès normalitzat de sol·licitud, omplert amb les instruccions que hi figuren.
b) Fotocòpia compulsada del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
c) Currículum acadèmic i currículum professional en l’àmbit objecte de la convocatòria, segons el model normalitzat que es facilitarà amb l’imprès de sol·licitud, acompanyat dels documents acreditatius de tots els mèrits aportats.
d) Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic, on consti la nota mitjana ponderada o fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica oficial amb especificació de les qualificacions.
e) Especificació del projecte al qual es vol accedir.
f) Documents acreditatius de la formació específica requerida, si escau.
g) Declaració responsable de la persona sol·licitant de no estar implicada en cap supòsit de prohibició dels que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Renovació:
a) Imprès normalitzat de sol·licitud, omplert amb les instruccions que hi figuren.
b) Certificat de la persona responsable del projecte o del centre receptor en què es duu a terme l’activitat subvencionada, que acrediti que el beneficiari hi és inscrit i està realitzant l’activitat adequadament.
c) Memòria justificativa de tot el treball realitzat en el període d’execució de l’ajut, on consti l’assoliment efectiu dels objectius.
d) Memòria de totes les publicacions, els articles i els treballs que puguin derivar de la tasca realitzada.

Lloc de presentació de documentació:
• Registres generals de l’INEFC.
a) Centre de Barcelona. Avinguda de l’Estadi, 12-22. Anella Olímpica de Montjuïc. 08038 Barcelona.
b) Centre de Lleida. Partida Caparrella s/n. 25192 Lleida.
• AGAUR. Passeig Lluís Companys, 23. 08010 Barcelona.
• O bé per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
• També s’ha d’enviar una còpia de la sol·licitud i la documentació annexa en format electrònic a:
a) recerca@agaur.gencat.cat
b) mballano@gencat.cat
c) msanmarti@inefc.es

Termini de resolució:

El termini màxim de resolució de les sol·licituds serà de tres mesos a comptar de la data de la publicació d’aquesta convocatòria. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat l’ajut sol·licitat, per silenci administratiu.

Més informació:

• Centre de Barcelona:
Maria Isabel Pérez Ballano mballano@gencat.cat 934 255445 (ext: 225)
• Centre de Lleida:
Montserrat Santamartí Vilella msanmarti@inefc.es 973 272022 (ext: 250)


HISTORIAL DE BEQUES CONCEDIDES (INEFC BARCELONA)

 

CONTRACTES NOUS (2014)

Investigador/a

Inici

Final previst

Projecte original

Responsable

Joan Babí

2015

2017

Anàlisi comparativa de la gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: la realitat dels Parcs Nacionals.

Dr. Eduard Inglés

Jorge Castizo

2015

2017

 Análisis del Vector de Bioimpedancia en la Práctica Deportiva.

Dr. Alfredo Irurtia

 

CONTRACTES RENOVATS 

Investigador/a

Inici

Final previst

Projecte original

Responsable

Agne Slapsinkaite

2014

2016

Model psicobiològic dinàmic i no-lineal de la fatiga induïda per l’exercici.

Dra. Natàlia Balagué

Blai Ferrer

2014

2016

Aprenentatge d’habilitats perceptives-motrius: efectes de l’edat i l’exercici

Dra. María Rosa Angulo

Gerard Carmona 2013 2015 Caracterització de l’aparició de biomarcadors musculars en sang com a resposta al dany muscular induït per diferents tipologies d’exercici. Dr. Joan A. Cadefau

Pedrona Serra

2013

2015

La Igualtat en Joc: la (no) presència de les dones i la perspectiva de gènere en els estudis de la família de l’Activitat Física i l’Esport.

Dra. Anna Vilanova

Victor Labrador

2013

2015

Prevención, gestión y transformación de conflictos en la clase de educación física: etapa secundaria.

F. Javier Hernández

Jairo Vázquez

2013

2015

Adaptaciones del entrenamiento de fuerza en diferentes condiciones de inestabilidad.

Dr. Gerard Moras

Diego Chaverri

2013

2015

Anàlisi funcional i estructural de la càrrega competitiva en esports de combat.

Dr. Xavier Iglesias

 

 

CONTRACTES FINALITZATS

Investigador/a

Inici

Final

Projecte original

Responsable

Priscila Torrado

2012

2014

Valoració dinàmica i cinètica de la fatiga dels flexors de la mà. Vinculació amb la síndrome compartimental.

Dr. Michel Marina

Anna Barrero

2011

2013

Efecte de diverses estratègies d'entrenament en altitud sobre el rendiment, la tècnica i l'estat de salut en esportistes d'elit.

Dr. Ferran A. Rodriguez

Daniel Aragonés
2011 2013 La fatiga induïda per l’exercici com a fenomen no lineal. Aplicacions a l’entrenament. Dra. Natàlia Balagué

Josep Vicent Ripoll 

2013

2013

El desequilibri muscular en pacients amb hèrnia discal lumbar: Valoració i rehabilitació activa.

Dra. María Rosa Angulo

María García

2011

2012

El desequilibri muscular e pacients amb hèrnia discal lumbar. Valoració i rehabilitació activa.

Dra. María Rosa Angulo

Kheira Nasri (Dalila) 

2010

2012

L'activitat física com a eina d'inclusió de dones àrabs immigrats.

Dra. Susanna Soler

Lara Rodríguez 

2010

2012

 Anàlisi funcional i estructural de la càrrega competitiva en esports de combat.

Dr. Xavier Iglesias

Eduard Inglés

2010

2012

 Sostenibilitat i esport als ajuntaments de Catalunya.

Dra. Núria Puig

Patrick Zawadzki

2009

2011

Anticipació i restada en tennis: l'estudi del contrari com a element de la tecnologia d'entrenament.

Dr. Josep Roca Balasch

Raúl Bescós

2008

2011

Validació de diferents sistemes de bioimpedància per a la valoració d’aigua corporal total i extracel·lular mitjançant el mètode d’espectrometria de mases.

Dr. Jordi Porta

Sergio Rodríguez

2008

2011

Diseño y realización de una barra vibratoria: anàlisis de los efectos de la aplicación de vibración mecánica en las extremidades superiores.

Dr. Gerard Moras

Silvia Aranda

2007

2011

Valoració de l’adherència en la pràctica de l’activitat física en persones adultes i estratègies per a la seva millora.

Dr. Mario Lloret

Albert Busquets

2006

2009

Valoración del rendimiento en gimnasia artística masculina a través de la edad.

Dr. Michel Marina

Daniel Moreno

2006

2009

Valoració funcional bioenergètica en jugadors de basquetbol d’alt nivell.

Dr. Ferran A. Rodriguez

Robert Usach

2006

2009

Model de dinàmica de sistemes per a l'avaluació metabòlica i mecànica de l'entrenament de la força dinàmica màxima i relativa (FDM-FDM relativa) en esport de situació

Dr. Salvador Olaso Climent