Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Recerca > Beques predoctorals

Beques predoctorals

Per tal d'impulsar la formació de personal d'investigació, tant el centre de Lleida com el de Barcelona, promouen projectes de recerca que es poden dur a terme gràcies a la concessió de beques i ajuts predoctorals a estudiants de doctorat d’una durada de 3 anys.

La informació sobre beques i ajuts predoctorals la podreu trobar a l’apartat de beques de l’INEFC – Catalunya.


Convocatòries en curs

Concessió i renovació de beques i ajuts per a la formació i contractació de personal investigador novell, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport, destinats a l’INEFC per l’any 2015.

Bases generals
ORDRE PRE/224/2013, de 25 de setembre, per la qual s'aproven les bases generals reguladores del procediment per a la concessió i renovació d’ajuts per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport, destinats a l'INEFC

Convocatòria
RESOLUCIÓ PRE/2448/2014, de 30 d'octubre, per la qual s'obre convocatòria anticipada per a la concessió i renovació d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell, dins l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport, destinats a l'INEFC per a l'any 2015

Objecte
Els ajuts per a la contractació de personal investigador novell, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a l’esport, destinats als dos centres de l’INEFC regulats per aquestes bases, tenen per objecte fomentar i promoure la recerca científica en aquests àmbits.

Destinataris
Estudiants de doctorat; per a la realització de tesis doctorals, en grups de recerca, dins els àmbits de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport. Els tres anys de la beca es desenvoluparan sota la forma de contracte.
Renovació de beques predoctorals: Candidats que hagin gaudit d'una beca dins d'aquest mateix programa durant l'any 2014 i que encara no hagin gaudit de la totalitat del programa.

Persones beneficiàries

Nova concessió

Podran presentar sol·licitud als ajuts regulats per aquestes bases, les persones físiques que compleixin els requisits següents:
a) Integrar-se en algun dels projectes de recerca avaluats de manera positiva per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que es publicaran als taulers d’anuncis de l’INEFC (centres de Barcelona i de Lleida), abans que comenci el termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria corresponent.
b) Trobar-se en algun dels supòsits establerts a l’article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, amb les singularitats següents:
Els estudis de màster o equivalent han d’haver finalitzat després de l’1 de gener del cinquè any anterior a l’any de la convocatòria.
En el cas dels estudis de grau d’una durada mínima de 300 ECTS les persones sol·licitants han d’estar en possessió del títol de grau en el moment de presentar la sol·licitud.
També els poden sol·licitar les persones físiques en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l’1 de gener dels dos anys anteriors a la convocatòria.
Els títols de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura i màster obtinguts en centres estrangers han de ser validats o reconeguts. A aquests efectes, es considerarà que un títol està reconegut quan la persona sol·licitant acredita haver estat admesa en la fase de recerca d’un doctorat.
c) Estar matriculada pel concepte de tutela acadèmica del doctorat en el moment de l’acceptació de l’ajut. Els programes de doctorat han de ser d’una universitat del sistema universitari català.
La persona sol·licitant no pot estar en possessió de cap títol de doctor.

Renovació
Persones beneficiàries que han gaudit d'un ajut durant l'any 2014 i que encara no hagin gaudit de la totalitat del programa.

Sol·licituds i documentació
Les sol·licituds es presentaran amb l’imprès normalitzat, d’acord amb les instruccions que hi figuren, amb la documentació:

Nova concessió

a) Fotocòpia compulsada del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
b) Currículum acadèmic i currículum professional en l’àmbit objecte de la convocatòria, segons el model normalitzat que es facilitarà amb l’imprès de sol·licitud, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits aportats.
c) Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic, on consti la nota mitjana ponderada o fotocòpia compulsada ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 3/9 DOGC núm. 6469, de 30.9.2013 CVEDOGC- A-13269016-2013 de la certificació acadèmica oficial amb especificació de les qualificacions.
d) Especificació del projecte al qual es vol accedir.
e) Documents acreditatius de la formació específica requerida, si escau.
f) Declaració responsable de la persona sol·licitant de no estar implicada en cap supòsit de prohibició dels que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Renovació
a) Certificat de la persona responsable del projecte o del centre receptor en què es duu a terme l’activitat subvencionada, que acrediti que el beneficiari hi és inscrit i està realitzant l’activitat adequadament.
b) Memòria justificativa de tot el treball realitzat en el període d’execució de l’ajut, on consti l’assoliment efectiu dels objectius.
c) Memòria de totes les publicacions, els articles i els treballs que puguin derivar de la tasca realitzada i els

Termini de presentació:
Del 6 al 22 de novembre de 2014

Lloc de presentació:
Registres generals de l’INEFC.

 • Centre de Barcelona. Avinguda de l’Estadi 12-22 . Anella Olímpica de Montjuïc. 08038 Barcelona
 • Centre de Lleida. Partida Caparrella s/n 25192 Lleida
 • AGAUR. Passeig Lluís Companys, 23 08010 Barcelona

o bé per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

També s’ha d’enviar una còpia de la sol·licitud i la documentació annexa en format electrònic a:
recerca@agaur.gencat.cat; mballano@gencat.cat; msanmarti@inefc.es

Import
14.400,00 euros bruts anuals el primer any
15.600,00 euros bruts anuals el segon i tercer any
L'INEFC es fa càrrec, també, del preu públic establert per a la tutela de tesi.
En el cas de lectura de la tesi durant el període en que s'està rebent l'ajut o en els sis mesos posteriors donarà dret a rebre un ajut de 3.000,00 d'acord amb les bases de la convocatòria

Termini de resolució
El termini màxim de resolució de les sol·licituds serà de tres mesos a comptar de la data de la publicació d’aquesta convocatòria. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat l’ajut sol·licitat, per silenci administratiu.

Més informació responsables de recerca
Centre de Barcelona: Maria Isabel Pérez Ballano mballano@gencat.cat 93 4255445 (225)
Centre de Lleida: Montserrat Santamartí Vilella msanmarti@inefc.es 973 272022 (250)


Beques predoctorals actuals

A l’INEFC de Barcelona, actualment, gaudeixen de la beca predoctoral:

 

Veure persones que han gaudit de la beca FI anteriorment

 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
 Sr. Eduard Inglès Yuba  Els ajuntaments i l'esport a Catalunya Dra. Núria Puig Barata  2010-2012
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DEL PROJECTE
Estratègies de gestió de la pràctica esportiva al medi natural per a un desenvolupament sostenible: Un estudi de casos sobre governança i stakeholders Dra. Núria Puig i Barata 

El present estudi es situa en el marc de la relació entre medi natural i pràctica esportiva, centrant la seva atenció en les seves conseqüències sobre el desenvolupament sostenible del territori. Partint d'aquest context el problema en el que es focalitza aquesta investigació és la dificultat de gestió de la pràctica esportiva als espais naturals provocada pels conflictes generats per la diversitat d'interessos dels stakeholders implicats.

Així doncs, ens proposem determinar les estratègies de governança de la pràctica esportiva que generen un major o menor grau de sostenibilitat en el desenvolupament d'un espai natural i les característiques òptimes de les factors que les defineixen per tal d'aconseguir la major sostenibilitat possible.

Per mitjà de l'anàlisi de les diverses possibilitats existents d'estratègies utilitzades en cadascun dels espais naturals seleccionats com a casos d'estudi de la recerca, i les seves conseqüències sobre el grau de sostenibilitat del desenvolupament, podrem determinar unes línies estratègicas òptimes que podran ser aplicades, d'una manera al més general possible, a tots els espais naturals en els que es practiqui esport.

Situació actual: Disseny del treball de camp i pre-test

Publicacions rellevants:
Puig, N., Vilanova, A., Mayo, D., Inglés, E. (2008): L’esport a Catalunya. Informe de l’Observatori Català de l’Esport, 2008. ISBN: 978.-84-691-4788-7

Puig, N., Vilanova, A., Inglés, E., Mayo, D.(2009): Els hàbits esportius de la població catalana. ISBN: 978-84-691-4787-0

Funollet, F. & Inglés, E. (2010). A conceptual net for the assisted learning of cross-country skiing. Revista Portuguesa de Ciencias do deporto, 10 (1 supl.), 96.

Puig, N., Martín, A., González, S., Inglés, E. (2010): L’esport a Catalunya. Informe de l’Observatori Català de l’Esport, 2009. ISBN: 978.-84-393-8415-1


Congressos:

Inglés, E. (2011). "The stakeholders in sports management of a natural area", al VIII EASS Conference "People in motion - Bridging the local and global", 18-21 Maig 2011, Umea (Suècia).

Funollet, F., Inglés, E. (2010). "Una nueva concepción del aprendizaje deportivo: Aprendizaje asistido en red", al Congreso Internacional AIESEP "Los profesionales de la educación física en la promoción de un estilo de vida activo" 26-29 Octubre 2010, A Corunya.

Funollet, F., Inglés, E. (2010). "Los diferentes factores que conforman la responsabilidad social corporativa y su perspectica deportiva" al XI Congreso AEISAD "¿Cómo hacer del deporte una herramiento para el desarrollo?", 21-23 Octubre 2010, Toledo.

Funollet, F., Inglés, E. (2010). "Learning and training: an emotional perspective", al VIII EASS Conference "Sport, Health and Environment", 5-9 Maig 2010, Oporto (Portugal)

CONTACTE:  Laboratori d'Investigació Social i Educativa  Tel: 934255445(207)  eduard.ingles@gencat.cat

Tornar a dalt


 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
 Sra. Kheira Nasri (Dalila) L'activitat física com a eina d'inclusió de dones immigrats: disseny, implementació i avalualció de programes.  Dra. Susanna Soler Prat 2010-2012
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DE LA TESI
 Les actituts de les dones magrebís musulmanes davant l'esport a Catalunya Dra. Susanna Soler Prat

La convivència és un terme molt utilitzat últimament dins de les societats europees en relació als fluxos migratoris que arriben sobretot des del Magrib musulmà. Els esdeveniments que van i estan succeint en nom de la religió musulmana poden resultar un gran problema de convivència: una por mutua, un rebuig mutu cap al desconegut, i si no es coneixen, es formen guetos. L'esport és un àmbit d'interactuació entre les persones, el que pot portar a crear un ambient de interconeixement i respecte a l'alteritat. En el nostre treball es vol estudiar la presència - o absència - de la dona magribina en l'esport com a activitat que es basa en el treball d'esperit grupal, el dinamisme i altres característiques que faciliten la socialització i que pot resoldre problemes i / o disminuïr alguns fenòmens negatius que s'estan vivint i patint.

 

Póster:
Nasri, K., Muslim Maghribian Women's attittudes yo sport in Catalonia: design project (Allumiere - Roma. 16/03/2011-20/03/2011). 18th Erasmus-Socrates Intensive Course Sport and Social Groups Roma Tre, Università di Cassino, Roma FI, Teramo.

Publicacions rellevants:
1. Una visión general sobre la inmigración general en España: testimonios de Marruecos y de Argelia. http://humanrights-observatory.net/revista5/articulos9/NASRI_KHEIRA.pdf

Nasri, K., & Rubio, L. (2010). Si Dèu vol. In A. Blomart, Estanyol, Mª Josep & Viladrich, Mercè (Ed.), Inmigració, religions i identitat. Barcelona: PPU.

Nasri, K., & Rubio, L. (2010). La solidaritat el Alcorà. In A. Blomart, Estanyol, Mª Josep & Viladrich, Mercè (Ed.), Inmigració, religions i identitat. Barcelona: PPU.

Nasri, K., Soler, S., Serra, P. & Gaztelu, M. (en premsa). La invisibilidad de la mujer magrebí musulmana en el deporte: causas y perspectivas de cambio. In Actas del Congreso de la AEISAD, Toledo Octubre 2010 (Investigación Social y Deporte, 11).

Situació actual:
Revisió bibliogràfica i inici del treball de camp

CONTACTE:  Laboratori d'Investigació Social i Educativa  Tel: 934255445(207)  knasri@gencat.cat

Tornar a dalt


 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
 Sra. Lara Rodríguez  Anàlisi funcional i estructural de la càrrega competitiva en esport de combat  Dr. Xavier Iglesias Reig  2010-2012
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DE LA TESI
Caracterització bioenergètica de la natació sincronitzada Dr. Xavier Iglesias Reig

L’objectiu de l’estudi és el càlcul de la càrrega competitiva en natació sincronitzada durant una rutina lliure de competició. El càlcul de la càrrega serà individualitzat i es farà en base a la despesa energètica de cadascuna de les integrants del conjunt, tenint en compte els diferents paràmetres fisiològics (freqüència cardíaca, temps d’apnees, concentració de lactat, VO2 etc.), els desplaçaments (metres recorreguts) i el contingut tècnic de la pròpia rutina (figures establertes pel codi de puntuació).
Es farà una comparativa entre el càlcul de la càrrega, basat en aspectes fisiològics i el càlcul establert segons la dificultat dels elements executats (coeficient de dificultat). Com a part de la metodologia es farà ús de la filmació, per determinar els desplaçaments aquàtics i subaquàtics (metodologia observacional).

Situació actual:
Segona fase del projecte, que està dividida en dues parts diferenciades:
1. La primera fase de presa de dades es realitzarà en el C.T. d'Esplugues de Llobregat (RJ Blume) durant el juliol de 2011. L'objecte d'estudi és el consum d'oxígen en la execució de les rutines pròpies de natació sincronitzada.
2. La segona fase de presa de dades es realitzarà al juliol de 2011 i l'objecte d'estudi serà la freqüència cardíaca de les nadadores de natació sincronitzada.

Publicacions més rellevants:

Article en revista especialitzada:

Irurtia. A, Pons. V, Carrasco. M, Busquets. A, Marina. M, Rodríguez Zamora. L. Talla, peso, somatotipo y composición corporal en gimnastas de élite españolas (Gimnasia Rítmica) desde la infancia hasta la edad adulta. Apunts. Educación física y deportes. 2009

Póster, primer premi:

Rodríguez. L, Bofill. A, Grande. I, Corbi. F. El índice de masa corporal (IMC) como parámetro predictor del rendimiento de la zancada en jóvenes gimnastas. (Barcelona 20, 21 i 22 de novembre de 2009). 11º Congreso Internacional de Actividades Físicas, Salud y Gestión Deportiva.

Ponencia Congrés:
Rodríguez L, Bofill A, Grande I. Validación de un instrumento para la evaluación de la ADM dinámica en elementos gimnásticos, de acuerdo con el actual código de puntuación de gimnasia artística femenina. En: V Congrés Internacional d’ Educació Física; 4-6 de febrero 2010; Barcelona, España.

CONTACTE:  Laboratori de Fisiologia i Valoració funcional  Tel: 934255445(260)  lara.rodriguez@inefc.net

Tornar a dalt

 


 

 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
  Sr. Daniel Aragonés Niño La fatiga induïda per l’exercici com a fenomen no lineal. Aplicacions a l’entrenament Dra. Natalia Balagué Serre  2011-2013
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DEL PROJECTE
 Integració psicobiològica en la fatiga induïda per l’exercici. Aproximació no lineal

Dra. Natalia Balagué Serre
Dr. Robert Hristovski

L’objectiu d’aquesta tesi és trobar aplicacions a l’entrenament, tant en l’àmbit de la salut com en el del rendiment, de la concepció de la fatiga com a fenomen no lineal i difondre els resultats. S’estudien les variables de rendiment i les dinàmiques de canvi de paràmetres d’ordre identificables en diferents tipus d’exercici (quasi estàtics i dinàmics) realitzats fins a la fallada de la tasca i la FEIF (fallada espontània induïda per la fatiga).

Situació actual:
Anàlisi de resultats i redacció.

Publicacions més rellevants:
- Balagué, N., Hristovski, R., y Aragonés, D. (2011). Rol de la intención en la fatiga inducida por el ejercicio. Aproximación no-lineal. Revista de Psicología del Deporte, 20(2), 505-521.

- Balagué, N., Hristovski, R., Aragonés, D., & Tenenbaum, G. (2012). Nonlinear model of attention focus during accumulated effort. Psychology of Sport and Exercise, 13(5), 591-597. doi: 10.1016/j.psychsport.2012.02.013.

Congressos:

- Juaneda, J.; Aragonés, D.; Balagué, N. (2010). Dynamics of self-perceived physical and emotional states during a training period, Proceedings of the 3rd International Congress of Complex Systems in Medicine and Sport, Kaunas, 15-18th September 2010. ISBN 978-9955-15-187-6, pp. 101.

- Aragonés, D.; García, S.; Pol, R.; Balagué, N. (2011). Parámetros coordinativos para el control del entrenamiento. La percepción subjetiva del esfuerzo. Llibre d’actes del 1er Congrés de futbol RCD Espanyol – INEFC, Barcelona, 3-4 de juny 2011. ISBN 978-84-694-7190-6, pp. 185.

- Balagué, N.; Hristovski, R.; Vázquez, P.; Aragonés, D. (2011). Valoración y control del entrenamiento en el fútbol. ¿Parámetros metabólicos o coordinativos? Llibre d’actes del 1er Congrés de futbol RCD Espanyol – INEFC, Barcelona, 3-4 de juny 2011. ISBN 978-84-694-7190-6, pp. 177.

- Balagué, N.; Aragonés, D.; Pol, R.; García, S.; Cruz, D.; Marín, A.; Díez, M.; Hristovski, R. (2011). Fluctuating dynamics of perceived effort in continuous exercise performed until exhaustion (poster), in 16th Annual Congress of the ECSS, Liverpool, 6-9th July 2011.

- Delicado, M. C.; Frauzino, F. C.; Soto, C.; Aragonés, D.; Balagué, N.; Guillamó, E.; Miguel-Pérez, M. I.; Ventura, J. L.; Barbany, J. R.; Gaitan, H.; Blasi, J.; Javierre, C. (2011). Influencia de diferentes tipos de entrenamiento sobre el rendimiento en una prueba de esfuerzo máxima, en IV Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte. V jornada de RHB, fisioterapia y logopedia del Grup Sagessa, Reus, 18-19 de novembre 2011 (Publicat a Archivos de Medicina del Deporte. Vol. XXVIII (5), 2011).

- Soto, C.; Delicado, M. C.; Frauzino, F. C.; Aragonés, D.; Balagué, N.; Guillamó, E.; Miguel-Pérez, M. I.; Ventura, J. L.; Barbany, J. R.; Gaitan, H.; Blasi, J.; Javierre, C. (2011). Influencia de diferentes entrenamientos sobre el rendimiento en una prueba de esfuerzo a intensidad máxima, en IV Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte. V jornada de RHB, fisioterapia y logopedia del Grup Sagessa, Reus, 18-19 de novembre 2011 (publicat a Archivos de Medicina del Deporte. Vol. XXVIII (5), 2011).

- Participació conjuntament amb Natàlia Balagué, Eurelija Venskaityte i pablo Vázquez en el simposi:
Nonlinear dynamics of psychobiological adaptation to exhausting exercise, in 5th International Nonlinear Science Conference, Barcelona, 15-17 March 2012.

- Balagué, N.; Aragonés, D.; Hristovski, R.; Tenenbaum, G.; Garcia, S. (2012). Rate of perceived exertion changes non-monotonically in constant-power exercise until exhaustion, in 17 th Annual Congress of the ECSS, Bruges, 4-7 th July 2012 (accepted as oral presentation).

 

CONTACTE:  Laboratori de Fisiologia i Valoració funcional  Tel: 934255445(260)  daragones@gencat.cat

Tornar a dalt


 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
  Sra. María García Gil El desequilibri muscular en pacients amb hernia discal lumbar: Valoració i rehabilitació activa Dra. Rosa Angulo Barroso  2011-2013
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DEL PROJECTE
 El desequilibri muscular en pacients amb dolor lumbar crònic: Valoració i rehabilitació activa Dra. Rosa Angulo Barroso

Aquest projecte tracta d'investigar l'efecte que genera l'aparició d'una hèrnia discal en el comportament del control motor humà en una primera fase de valoració. Posteriorment en una segona fase d'intervenció es mesurarà l'efecte de la realització d'un protocol d'exercicis destinats a reinstaurar l'estabilitat lumbo-pèlvica (Hides et al., 2006).
S'empren diversos instruments de valoració biomecànica com el sistema BTS d'anàlisi de moviment en 3D, plataforma de forces i electromiografia de superfície.

Constarà de tres períodes:
I. Període de preparació / posada a punt i mesuraments inicials.
II. Període de valoració i intervenció.
III. Període d'anàlisi, conclusió i redacció.

Situació actual:
Període de preparació / posada a punt i mesuraments inicials
 

CONTACTE:  Laboratori de Fisiologia i Valoració funcional - Laboratori de Biomecànica  Tel: 934255445(260-261)  mgarciag@gencat.cat

Tornar a dalt


 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
  Sra. Anna Barrero Franquet Efecte de diverses estratègies d'entrenament en altitud sobre el rendiment, la tècnica i l'estat de salut en esportistes d'elit Dr. Ferran A. Rodríguez Guisado  2011-2013
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DEL PROJECTE
 Demandes bioenergètiques del triatló

Dr. Ferran A. Rodríguez Guisado
Dr. Xavier Iglesias Reig

El triatló és un esport que està creixent exponencialment a Catalunya. Malgrat el nombre de triatletes i competicions ha crescut, el seu coneixement fisiològic no s’ha desenvolupat amb gaires publicacions dins de la literatura específica. Esports com el triatló on hi ha més d’una disciplina, presenten més complexitat per al seu estudi, ja que l’esport inclou 3 disciplines.

L’estudi de les demandes bioenergètiques i la caracterització biomecànica en competició especialment en el segment de natació és gairebé inexistent. El buit existent en aquest àmbit del coneixement pot ser reparat mitjançant una recerca de qualitat desenvolupada i dirigida des de la principal institució universitària de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a Catalunya: l’INEFC; objectiu principal d’aquest projecte. Els resultats esperats de la investigació ens hauran d’apropar a un millor coneixement de les demandes bioenergètiques a que estan sotmesos aquests esportistes durant la competició en les diferents distàncies.

Situació actual:
Primera fase experimental
 

CONTACTE:  Laboratori de Fisiologia i Valoració funcional  Tel: 934255445(260)  abarrero@gencat.cat

Tornar a dalt


 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
  Sra. Priscila Torrado Valoració dinàmica i cinètica de la fatiga dels flexors de la mà. Vinculació amb la síndrome compartimental Dr. Michel Marina Evrard  2012-2014
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DEL PROJECTE
 Valoració dinàmica i cinètica de la fatiga dels flexors de la mà. Vinculació amb la síndrome compartimental

Dr. Michel Marina Evrard

 

El manteniment d’una activitat repetitiva d’intensitat submàxima en situacions de pressions musculars patològiques comporta, a part de l’aparició de dolor intens, la caiguda del rendiment de la musculatura afectada. Avui dia es desconeix com s’inicia el procés i quins son els factors de risc en quant a l’aparició de la síndrome compartimental crònic (SCC) a l’avantbraç. Tampoc hi ha antecedents que proposin la discriminació de casos de sospita precoç de SC basant-se, a més de dades clíniques, en alteracions funcionals de la musculatura estudiada.


L’objectiu d’aquest estudi es proposar valoracions no invasives que permetin diagnosticar la síndrome compartimental crònic (SCC) en les seves fases incipient, mitja i aguda a partir de l’estudi de les relacions entre les valoracions funcionals en pista i les proves de laboratori.


Situació actual:
Període de valoració
 

CONTACTE:  Laboratori de Fisiologia i Valoració funcional  Tel: 934255445(260)  ptorrado@gencat.cat

Tornar a dalt


 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
  Sr. Gerard Carmona Parametrització i quantificació de biomarcadors musculars en sang davant de l'execució de diferents intensitats, volums i disciplines esportives. Determinació de la lesió muscular i sobrecàrrega d'entrenament Dr. Joan Cadefau Surroca  2013-2015
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DEL PROJECTE
 Caracterització de l’aparició de biomarcadors musculars en sang com a resposta al dany muscular induït per diferents tipologies d’exercici

Dr. Joan Cadefau Surroca
Dra. Roser Cussó Fresquet

 

 

S’ha demostrat que la pràctica d’exercici per persones no habituades, o un volum elevat d’exercici, produeix un dany muscular estructural més o menys extens. A nivell fisiològic, aquest dany muscular es manifesta de diverses formes: per dolor muscular, inflamació, debilitat muscular i pèrdua en la producció de força entre altres factors. A nivell estructural es manifesta per una debilitat dels sarcòmers, deguda a una disrupció de la membrana cel·lular i la consegüent alliberació de proteïnes musculars a la sang.

 

OBJECTIU GENERAL

 • Caracteritzar l’aparició de biomarcadors musculars en sang com a resposta al dany muscular induït per diferents tipologies d’exercici.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Analitzar l’aparició de biomarcadors de dany muscular per exercicis concèntrics a diferents intensitats i volums.
 • Analitzar l’aparició de biomarcadors de dany muscular per exercicis excèntrics a diferents intensitats i volums.
 • Correlacionar la presència de les isoformes de miosina ràpida i lenta amb altres biomarcadors de dany muscular com a resposta a diferents tipologies d’exercicis
 • Controlar i valorar els paràmetres biomecànics d’execució de l’exercici.
 • Correlacionar la presència de biomarcadors sanguinis de dany muscular amb els paràmetres biomecànics que determinen el rendiment.
 • Caracteritzar l’esforç a partir de l’anàlisi del dany muscular induït per diferents disciplines esportives.
 • Dissenyar protocols d’exercici on es realitzi un treball en el que intervinguin de forma diferencial les fibres de tipus I (contracció lenta, metabolisme aeròbic) i les de tipus II (contracció ràpida, metabolisme anaeròbic).

 


Situació actual:
Primera fase experimental
 

CONTACTE:  Laboratori de Fisiologia i Valoració funcional  Tel: 934255445(260)  gcarmona@gencat.cat

Tornar a dalt


 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
Sr. Jairo Vázquez Guerrero Efectes aguts i crònics derivats de l’aplicació de vibració mecànica mitjançant un sistema de barra vibratòria suspesa Dr. Gerard Moras Feliu  2013-2015
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DEL PROJECTE
 Efectes aguts i crònics derivats de l’aplicació de vibració mecànica mitjançant un sistema de barra vibratòria suspesa

Dr. Gerard Moras Feliu

 

 

Les vibracions són un fenomen molt habitual a la nostra vida diària. En l’activitat física i l’esport poden trobar-se exemples evidents com el patinatge en línia, el surf, l’esquí, l’equitació, la vela, el mountain-bike. L'aplicació de vibracions al cos humà pot influir en el rendiment en certes tasques.

El propòsit d’aquest projecte es perfeccionar un sistema de barra vibratòria suspesa per a l’aplicació global de vibració mecànica en les extremitats superiors. Per aquest objectiu es pretén millorar un sistema de barra vibratòria de segona generació i dissenyar una estructura circular tubular que permeti suspendre la barra mitjançant dos sistemes de resistència neumàtica. Aquest sistema ha de permetre una major funcionalitat i versatilitat en l’aplicació de vibració mecànica en les extremitats superiors.


 

CONTACTE:  Laboratori de Biomecànica  Tel: 934255445(261)  jairovazquez@gencat.cat

Tornar a dalt


 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
  Sra. Pedrona Serra La Igualtat en Joc: la (no) presencia de les dones i la perspectiva de gènere en els estudis de la família de la Activitat Física i l’Esport Dra. Susanna Soler Prat
Dra. Anna Vilanova Soler
 2013-2015
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DEL PROJECTE
Factors que incideixen a les noies en l’elecció d’estudis de la família de l’esport

Dra. Susanna Soler Prat
Dra. Anna Vilanova Soler

 

 

Actualment les polítiques universitàries i de l’àmbit de l’esport a nivell internacional i estatal promouen l’igualtat efectiva entre homes i dones en els diferents estudis universitaris, així com també dins els diferents estudis relacionats amb l’activitat física i l’esport. Però malgrat aquesta promoció en alguns casos, com és el cas dels estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, el nombre d’alumnes (noies) mostren una tendència a la baixa a l’hora de sol•licitar realitzar aquesta carrera universitària.

En aquest marc, a partir d’un anàlisi descriptiu sobre l’interès i la presència d’alumnes noies en el conjunt dels estudis de la família de l’Activitat Física i l’Esport (Cicles formatius, Grau, Màsters i Doctorat) a Catalunya, Galicia, Madrid i País Basc, es pretén comprendre els factors i els motius que incideixen en l’elecció o no d’aquests estudis per part de les noies en el moment d’iniciar els seus estudis post-obligatoris.

Comunicacions:

Serra, Pedrona (2013). Presence of women in studies of Physical Activity and Sport Sciences in INEF Catalonia. 20th Erasmus Intensive Course: Sport and Social Cohesion. Barcelona, 13-17 de març de 2013.

Serra, Pedrona.; Soler, Susanna. (2012). Evolución de la presencia de mujeres en los estudios de Ciencias de la Actividad Física y Deporte en el INEF de Cataluña: datos para la reflexión. XII Congrés AEISAD Donostia/San Sebastián 25-27 d’octubre de 2012.

Publicacions:


Soler, Susanna; Gaztelu, Míriam & Serra, Pedrona (2010).Programa d’activitat física per a la inclusió femenina. Disponible online a: http://inefcgiseafe.files.wordpress.com/2010/06/arafi_soler-2010_pafif.pdf

Situació actual:

Revisió bibliogràfica i inici del treball de camp


 

CONTACTE:  Laboratori d'Investigació Social i Educativa  Tel: 934255445(207)  pedronaserra@gencat.cat

Tornar a dalt


 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
  Sr. Josep Vicent Ripoll i Ramis El desequilibri muscular en pacients amb hernia discal lumbar: Valoració i rehabilitació activa Dra. Rosa Angulo Barroso  2013
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DEL PROJECTE
Anàlisi complexa de senyals electromiogràfics de superfície aplicada a l’entrenament i a la rehabilitació física (ACSESER)

Dra. Rosa Angulo Barroso

Dr. Josep Medina Casanovas (Institut Guttmann)

 

En aquest projecte també col·laboren el Dr. Miguel Angel Mañanas i la Dra. Mónica Rojas Martínez, del grup Ciber-BBN (SISBIO, CREB) del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’electromiografia de superfície (sEMG) és una eina àmpliament utilitzada en la quantificació de l’activitat neuromuscular. És una tècnica no invasiva i de fàcil aplicació, però que té com a inconvenient que és molt sensible als artefactes (interferències no desitjades en el senyal), fet que sovint provoca limitacions en l’anàlisi d’aquestes dades.

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar eines d’anàlisi complexa de senyals sEMG. Es tracta de desenvolupar eines de supressió d’artefactes, per una banda, i d’anàlisi de patrons d’activitat muscular, per una altra. Aquesta mena d’eines no són habituals en el tractament de les dades electromiogràfiques i, per tant, suposaran un pas més enllà en el tractament estàndard d’aquesta mena de dades.

Per poder desenvolupar, posar a punt i aplicar aquestes eines, utilitzem dades d’electromiografia de superfície (sEMG) recollides de diferents estudis desenvolupats en el nostre àmbit, com ara amb persones afectades de dolor lumbar, gimnastes de diferent condició física i edat, corredors minimalistes o infants afectats de paràlisi cerebral.

Amb aquest heterogeni ventall de poblacions podem cobrir les principals aplicacions pel que fa als estudis cinesiològics amb electromiografia, ja sigui des del punt de vista de l’entrenament, com de la rehabilitació. D’aquesta manera volem aportar unes noves eines per establir i comprendre millor els patrons motors, ja sigui en persones sanes, com en persones amb alteracions en el control motor.

El projecte consta de tres fases:

 1. Recerca bibliogràfica i anàlisi dels problemes de contaminació dels senyals.
 2. Desenvolupament i aplicació d’algoritmes de neteja.
 3. Desenvolupament i aplicació d’anàlisis funcionals (“patrons multimusculars”).


Situació actual:
En aquest moments s’està treballant en la fase III.
 

CONTACTE:  Laboratori de Fisiologia i Valoració funcional - Laboratori de Biomecànica  Tel: 934255445(260-261)  josepramis@gencat.cat

Tornar a dalt


 

BECA FI TÍTOL DEL PROJECTE  IP PERÍODE
  Sr. Víctor Labrador Roca Prevenció, gestió i transformació de conflictes a la classe d’Educació Física: etapa secundària Dr. Francisco Javier Hernández Vázquez  2013-2015
TÍTOL DE LA TESI DIRECCIÓ DEL PROJECTE
 La intervenció docent en situacions de conflicte amb alumnat diagnosticat amb Trastorns de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat a les classes d’Educació Física

Dr. Francisco. Javier Hernández Vázquez

 

 

Entre els professionals de l’Educació Física hi ha un interès cada vegada més gran sobre cóm tractar els temes d’atenció a la diversitat, cóm identificar-los, gestionar i transformar els conflictes d’ensenyament-aprenentatge que presenta l’alumnat amb necessitats educatives especials, especialment amb l’alumnat diagnosticat amb Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).

En definitiva, un cop es coneguin els conflictes que es donen en aquest alumnat amb TDAH i les tècniques o mètodes que el docent aplica i l’eficàcia d’aquestos, ens permetrà conèixer com el docent identifica i intervé davant de situacions de conflicte. A partir d’aquest coneixement, existiria la possibilitat de crear una “guia” orientativa per al conjunt de docents de l’àrea d’Educació Física i d’altres, per a intentar que aquestes situacions de conflicte es redueixin considerablement i fer que la intervenció docent sigui més eficaç per a la resolució de conflictes a la classe d’Educació Física amb l’alumnat amb TDAH.

 


Situació actual:
Revisió bibliogràfica
 

CONTACTE:  Laboratori de Investigació Social i Educativa  Tel: 934255445(207)  vlabrador@gencat.cat

Tornar a dalt


Ja han gaudit d’aquesta beca:

 • Dr. Albert Busquets (Gener 2006 – Desembre 2009)
 • Dani Moreno (Gener 2006 – Desembre 2009)
 • Robert Usach (Gener 2006 – Desembre 2009)
 • Silvia Aranda (Gener 2007 - Gener 2011)
 • Raúl Bescós (2008-2011)
 • Sergio Rodríguez (2008-2011)
 • Patrick Zawadzki (2009-2011)
 • Eduard Inglés (2010-2012)
 • María García (2011-2012)