Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Estudis de Grau > Serveis Acadèmics > Màsters i Postgraus > Serveis Acadèmics

Serveis Acadèmics

Instància general

Beques
Beques 

Futurs estudiants
Sol·licitud inscripció a Proves d’Aptitud Personal accés a INEFC 2016 (proves físiques) Més informació aquí
Sol·licitud d’admissió amb estudis universitaris iniciats. Més informació aquí
Sol·licitud de matrícula per homologació de títol (Prova de Conjunt)
Sol·licitud de convalidació parcial d’estudis estrangers

Estudiants de Grau
Autorització de Cessió de Dades Personals
Sol·licitud de Reconeixement crèdits per cursar mòduls CFGS
Avaluació Única
Sol·licitud de Devolució d’imports de Matrícula
Justificant d'examen
Justificant d’assistència a activitats al medi natural
Transferència de crèdits optatius
Instància TriaEsport
Sol·licitud d’anul·lació total de matrícula
Reconeixement de crèdits d'ensenyaments universitaris oficials. Més informació aquí.
Inscripció al programa Esport-Estudis. Més informació aquí.
Instància modificació esports
Carnet UB
Certificats d’idiomes
Informació general 1r curs

Món UB
Tutorial accés intranet Món UB

Petició material i ús d'instal·lacions 
Sol·licitud instal·lacions / material

Sol·licituds de certificats acadèmics
Utilitzeu la bústia certificats.inefcbcn@gencat.cat per demanar certificacions acadèmiques.

Titulats/des (graduats/des o llicenciats/des)
Sol·licitud de títol
Títulos máster RETAN IBEROAMÉRICA

 

 

Darreres comunicacions a eBando