Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Mobilitat interuniversitària > De l'INEFC a universitats Estat espanyol

De l'INEFC a universitats Estat espanyol

 

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat acadèmica establert per la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats espanyoles), permeten a l’alumnat anar a estudiar fins a un any acadèmic a una universitat espanyola sense haver de traslladar l’expedient.

Resum de la convocatòria SICUE 2017-18

 • Només es podrà demanar la mobilitat per a les places d’intercanvi que ha signat l’INEFC de Barcelona.
 • La durada de l'intercanvi ha de coincidir amb el nombre de mesos de l'oferta i el total de crèdits a cursar no serà inferior a:
  • estades de mig curs (5 mesos): 24 crèdits
  • estades de curs complet (9 mesos): 45 crèdits
 • En aquells supòsits en què a l'estudiant li restin per finalitzar els seus estudis menys crèdits del mínim exigit en cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi sempre que compleixi la resta de requisits.
 • L’alumnat haurà d’estar matriculat, en el moment de fer la sol·licitud, a l’ensenyament de la UB pel qual es demana la mobilitat.
 • L'alumnat haurà de tenir, en la data 30 de setembre de 2016, un mínim de 45 crèdits superats i estar matricular en el curs 2016-17 en no menys de 30 crèdits.
 • Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.
 • No seran admeses les sol·licituds dels estudiants que hagin obtingut plaça en l'anterior convocatòria i no s'hagin incorporat a l'intercanvi sense presentar renúncia.

L’alumnat que no reuneixi els requisits del programa SICUE els serà denegada la petició sense valorar l’expedient acadèmic.

 


Oferta

Universitat

Campus

Places

Mesos

Universidad de Castilla la Mancha

Campus Toledo

2

Anual

Universidad Católica San Antonio Murcia

 

2

Anual

Universidad de Murcia

Campus San Javier

2

Anual

Euskal Herrico Unibertsitatea

Campus Álava

3

Anual

Universidad de Extremadura

Campus Cáceres

2

Anual

Universidad de Granada

Campus Granada

2

Anual

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

 

3

Anual

Universidad de León

 

3

Anual

Universidad Miguel Hernández

 

2

Anual

Universidad Pablo de Olavide

 

2

Anual

Universidad Politécnica de Madrid

 

3

Anual

Universidad de Valencia

 

2

Anual

Universidad de Vigo

 

2

Anual

Universidad Pontificia de Salamanca

 

2

Anual

Universidad de la Coruña

 

2

Anual

Universidad Deusto

 

2

Anual

Universidad de Sevilla

CEU “Cardenal Spínola”

2

Anual

 

Sol·licitud de participació: documents i terminis

 • Termini i lloc de presentació de la sol·licitud: del 10 de febrer al 10 de març de 2017 a l’Oficina de Recursos Internacionals de l’INEFC situada a l’Oficina d’Informació.
 • Documentació que cal adjuntar:

  • Sol·licitud de mobilitat acadèmica. Aquest imprès contempla fins a tres opcions d'intercanvi per ordre de preferència. Ha de portar el vistiplau del coordinador SICUE de l’ensenyament.
  • Fotocòpia del DNI


Selecció de candidats/es

La selecció de candidats per participar en el programa SICUE es farà valorant la nota mitjana de qualificació de l'expedient acadèmic. Per al càlcul d’aquesta nota es tindran en compte les qualificacions obtingudes, fins 30 de setembre de 2016 tant en les assignatures superades com en les suspeses.


Publicació de places adjudicades

Amb data 27 d’abril de 2017 es farà pública a la plana web de mobilitat SICUE UB i als taulells d’anuncis dels centres les places adjudicades.


Reclamacions

L'alumnat disposará fins el 2 de maig de 2017 per formular les reclamacions que escaiguin. Les reclamacions s’hauran de presentar al centre on està matriculat l’alumne/a (ORI INEFC).


Renúncies i reassignacions de places

Els candidats que, tot i reunir els requisits per a l’obtenció de plaça de mobilitat, no obtinguin plaça, passaran a formar part de les llistes d’espera. En cas que es produeixin renúncies, es podran reassignar les places, per ordre de puntuació.
En el cas que decideixis renunciar la plaça d’intercanvi has de comunicar-ho a la secretaria d’estudiants i docència del teu centre omplint el document de renúncia.


Beca SENECA

Nota informativa sobre les beques SENECA: Per al curs 2017-18 no es preveu convocar les beques Sèneca.

Per resoldre qualsevol dubte, consulteu a erasmus@gencat.cat