Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > Serveis > Lloguer Instal·lacions

Lloguer Instal·lacions

| Condicions generals de lloguer d'instal·lacions | Imprès de sol·licitud d'instal·lacions | Preus públics |   Correu per sol·licituds: insinefc@gencat.cat

 

Amb una superfície de 32.678 m2 i dissenyat pel Taller d'Arquitectura de Ricardo Bofill, el 1991 es va finalitzar la seva construcció.

Aprofitant el desnivell de la muntanya de Montjuïc, per la façana nord, és un edifici de dues plantes i,  per la sud,  de quatre.

Feu click a sobre de la imatge per ampliar-la

 

Aules
4 aules magnes per a 100-130 alumnes
6 aules per a 60 alumnes
1 aula seminari per a 90 alumnes
4 seminaris per a 25 alumnes
2 seminaris adaptables a 4 espais per a 25 persones cadascun
1 aula de pràctiques d'anatomia i recuperació

 

Sala d'actes
Capacitat per a 400 places

Instal·lacions esportives

Instal·lacions cobertes

Pavelló de parquet (PP).- És compost per una sala poliesportiva de 48x27 m, convertible en tres sales (PP1, PP2, PP3) de 27x16 m, el gimnàs general (GG) (21x21 m) i el gimnàs de rítmica (GR) ( 27x21 m)
     
Pavelló sintètic (PS):
És compost per una sala poliesportiva de 48x27 m, convertible en tres sales (PS1, PS2, PS3) de 27x16 m, i el gimnàs artístic (48x21 m)

Sala de judo (SJ):
Sala de judo de 32x11 m
Sala de musculació (SM):
Sala de 18x10 m equipada amb aparells de musculació.

 

Instal·lacions a l'aire lliure:

 

Camp gran artificial
Pista poliesportiva sintètica

   

 • Zona d'atletisme

Altres instal·lacions:

 • Utilització de les piscines Bernat Picornell
 • El seu disseny singular fa de l'INEFC un marc incomparable per acollir múltiples esdeveniments esportius i culturals

  Condicions generals de lloguer d'instal.lacions

   

  1. L’entitat o empresa sol·licitant no pot considerar autoritzada la seva petició fins que no rebi l’escrit d’autorització degudament formalitzat i signat per la persona responsable de l’INEFC, un cop comprovada la viabilitat de la petició i el compliment de tots els requisits previs, especialment pel que fa a l’abonament dels preus públics que corresponguin.
  2. L'’activitat s’ha de dur a terme en el temps i el lloc fixats en l’autorització. En cap cas l’adjudicatari/ària no pot cedir per si mateixa a un tercer els drets derivats d’aquesta autorització.
  3. Si l’activitat no es pot dur a terme per circumstàncies objectives sobrevingudes, l’INEFC no assumeix cap responsabilitat compensatòria en relació a l’entitat sol·licitant. Per tant, en cas que l’entitat autoritzada no pugui desenvolupar l’activitat per causes no imputables a l’INEFC, aquest fet no l’eximirà en cap cas de l’obligació del pagament, un cop confirmada la reserva.
  4. El pressupost que acompanya l’autorització s’ha fet d’acord amb la petició del sol·licitant i té caràcter provisional. Si un cop realitzada l’activitat, o simplement després d’emetre-us el pressupost, s’incorporen o modifiquen espais o horaris, s’emetrà nova factura per tots aquells conceptes no inclosos en la primera.
  5. L’abonament de l’import establert en l’escrit d’autorització, corresponent als preus públics vigents en el moment de l’ús de la instal·lació, es farà efectiu en dos pagaments: el primer, en concepte de garantia de reserva i per un import equivalent al 30% del pressupost de l’activitat, dins dels deu dies hàbils següents a la data d’autorització de l’activitat, mentre que el restant 70% es farà efectiu amb una anticipació mínima de 48 hores a la utilització de la instal·lació. Per tant, en cas que entre el moment en què s’elabora el pressupost i la data de realització de l’activitat es modifiquin els preus públics vigents, la factura que emeti l’INEFC reflectirà en tot cas les instal·lacions i els serveis efectivament utilitzats i els preus públics vigents en el moment de l’ús de la instal·lació.
  6. L’entitat o empresa sol·licitant es fa responsable del correcte ús de les instal·lacions.
  7. L’entitat o empresa sol·licitant es fa responsable dels desperfectes ocasionats a les instal·lacions de l’INEFC i dels robatoris del material propietat de l’INEFC i es compromet a l’abonament al seu preu actual de mercat. L’INEFC pot obligar a l’entitat o empresa sol·licitant a subscriure una pòlissa d’assegurança per a la cobertura d’aquests riscos, per l’import garantit que consideri necessari.
  8. L’entitat o empresa sol·licitant subscriurà una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per aquelles activitats que, pel volum o risc, ho facin recomanable, a criteri i per indicació de l’INEFC i amb les garanties que consideri necessàries.
  9. Els serveis especials de seguretat, neteja i manteniment que l’INEFC consideri necessaris per garantir el correcte desenvolupament de l’activitat, hauran de ser contractats per mitjà de l’INEFC.
  10. L’ús de les instal·lacions no inclou altre mobiliari que el que ja té.
  11. L’INEFC no es fa responsable dels béns de qualsevol mena que els usuaris portin o introdueixin a les instal·lacions durant el transcurs de l’activitat.
  12. L’entitat o empresa sol·licitant no té dret a l’explotació de la imatge de l’INEFC sense una autorització expressa.
  13. En casos excepcionals, l’INEFC podrà autoritzar l’ús d’algunes places d’aparcament per necessitats de l’organització, sempre que s’hagi sol·licitat prèviament i abonat el seu import amb les condicions assenyalades a l’apartat 4.
  14. D’acord amb la legislació vigent, i atès que l’INEFC és un centre d’ensenyament superior:
  • Només es podrà fumar en els espais reservats a tal efecte i que estan degudament senyalitzats.
  • L’entitat o empresa sol·licitant que prevegi que els assistents a la seva activitat hauran de fer ús d’aquests espais, ho haurà de demanar i abonar-ne l’ import amb les condicions assenyalades a l’apartat 4.
  • L’entitat o empresa sol·licitant serà responsable del compliment dels apartats anteriors.