Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Lleida > El Centre > Estructura Organitzativa

Estructura Organitzativa

Estructura organitzativa de l'Inefc de Lleida


EQUIP DIRECTIU

És l’òrgan responsable de la gestió ordinària de cada centre

L’Equip directiu està dirigit per la director/a de centre i en formaran part els/les sotsdirectors/ res que correspongui d’acord amb l’estructura aprovada pel Consell Rector a proposta de la Junta de cada Centre, en la qual haurà de figurar com a mínim un sotsdirector amb funcions de Cap d’Estudis. L’Equip directiu estarà assistit pel/per la secretari/ària administratiu/ va del centre.

Són funcions de l’Equip directiu les següents:

1. Organitzar i dirigir la vida acadèmica i administrativa del centre.
2. Assumir la responsabilitat del funcionament diari del centre.
3. Proposar al/a la director/a de l’INEF de Catalunya el pressupost del centre per tal que l’aprovi l’òrgan superior corresponent.
4. Coordinar les funcions del personal del centre.

El Departament

El Departament és l’òrgan que coordina la docència i la investigació de l’àrea o les àrees de coneixement que tingui encomanades.

El Consell Rector de l’INEF de Catalunya, a proposta de la respectiva Junta de Centre aprova l’estructura departamental de cada Centre en funció de les seves necessitats acadèmiques.

El Departament està compost per tot el professorat que desenvolupa la seva activitat docent en una àrea de coneixement i pel personal investigador adscrit. En el supòsit que un/a professor/a desenvolupi activitats docents en dues o més àrees de coneixement podrà formar part de cadascun dels departaments al qual s’adscriguin les àrees de coneixement, tenint dret de vot només en un d’ells.

Les funcions del departament són les següents:

1. Proposar i coordinar l’activitat docent i d’investigació relacionada amb l’àmbit de l’àrea o les àrees de coneixement que tingui adscrita.
2. Programar i establir el calendari d’actuació de les activitats relacionades amb cadascuna de les assignatures i matèries que conformen les respectives àrees de coneixement.
3. Controlar i aprovar les activitats proposades per cada una de les àrees de coneixement.
4. Proposar els pressupostos de cadascuna de les assignatures, àrees de coneixement i el global del departament.
5. Proposar tota mena d’actes relacionats amb la docència i la investigació.
6. Proposar les necessitats de professorat de cadascuna de les àrees de coneixement, proposar el seu perfil docent i investigador, informar quant a la renovació de contractació de professors interins, col·laboradors i especialistes i nomenar les persones que en representació del departament han de formar part dels òrgans avaluadors per a la contractació del professorat.
7. Sol·licitar la presència de qualsevol membre de l’Equip directiu per tractar d’assumptes relacionats amb la seva funció.

El Departament es reunirà en sessió ordinària de manera obligatòria, com a mínim, un cop cada dos mesos durant el període lectiu i abans de l’inici del curs acadèmic. Es podrà reunir amb caràcter extraordinari tants cops com sigui necessari a proposta del/de la cap de departament o a instància del 20% dels seus membres.

Director/a de Centre

El/la Director/a de Centre és nomenat/ada pel/per la director/a de l’INEF de Catalunya, d’entre el personal docent fix de plantilla de cada centre, un cop escoltada la proposta formulada per la Junta de Centre.

La funció del/de la Director/a de Centre és la de dirigir la vida acadèmica i el funcionament del centre corresponent. En cas d’absència o malaltia el/la director/a serà substituït per un/a sotsdirector/a.

El seu càrrec és compatible amb la funció docent i la seva dedicació és completa.

El seu mandat serà de quatre anys i haurà de renovar-se necessàriament quan ho faci el/a director/a de l’INEF de Catalunya.

Sotsdirectors/res

Son nomenats/des pel/per la director/a de l’INEF de Catalunya a proposta del/de la Director/a de Centre i un cop s’hagi escoltat la Junta de centre.

Les seves funcions són les de responsabilitzar-se de les àrees que els siguin encomanades.

Els seus càrrecs són compatibles amb la funció docent i les seves dedicacions són completes.

Cap de Departament

El Cap de Departament és nomenat pel/per la director/a de l’INEF de Catalunya a proposta del departament corresponent.

Les seves funcions són les següents:

1. Responsabilitzar-se de l’activitat docent i de recerca del Departament.
2. Convocar i presidir les reunions del Departament.
3. Garantir el redactat i l’aprovació de les actes de les reunions del Departament, així com responsabilitzar-se d’elevar-les al/a la Director/a de Centre.
4. Responsabilitzar-se de la col·laboració de l’alumnat i dels/de les recercadors/res amb el Departament.
5. Preparar les previsions pressupostàries del Departament, així com fer el seguiment de l’aplicació del pressupost assignat.
6. Representar el Departament als òrgans col·legiats que així estigui previst al Reglament de règim interior aprovat per cada centre.
7. Informar al Departament i vetllar per les decisions preses als òrgans col·legiats dels qui formi part.

El seu càrrec és compatible amb la funció docent, la seva dedicació és completa i la seva durada és d’un màxim de dos anys. Pot ser elegit/da, com a màxim, per un nou període d’igual durada. Després d’un període sense càrrec, podrà ser candidat/a de nou. Correspon al/la director/a de Centre convocar les eleccions a cada Departament.

RESOLUCIÓ
VCP/232/2007, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat al Reglament de règim interior de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEF de Catalunya).

JUNTA DE CENTRE