Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Contigut:


 

Objectius

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals que adquireixin els coneixements, destreses i competències que permetin assumir responsabilitats pel que fa a la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l'esport, que és la que s'exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques pròpies de les ciències de l'activitat física i de l'esport (Llei de l'exercici de les professions de l'esport 3/2008 DOGC 5123, 2-05-08) i a l'adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre problemes. Els titulats podran exercir entre altres com a professor d'educació física, animador o monitor esportiu professional, entrenador professional i director esportiu.

El grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport està vinculat a dues branques de coneixement. En el claustre de l'INEFC del 21 de maig es va decantar per la següent adscripció:

  • BRANCA PRINCIPAL: Ciències de la Salut
  • BRANCA SECUNDÀRIA: Ciències Socials i Jurídiques

Per graduar-se

Per graduar-se en "Ciències de l'Activitat Física i l'Esport" per la universitat de Lleida és necessari cursar un mínim de quatre anys (si heu accedit a primer curs al centre), i haver superat el total de 240 crèdits que exigeix el pla d'estudis en la següent distribució:

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS ECTS
Formació Bàsica 60
Obligatòries 150
Optatives 12
Pràctiques 12
Treball final del grau 6

Ponderació de les matèries de 2n de batxillerat per l'accés a la universitat, any 2011 a Catalunya

Branca de Ciències de la Salut - Ciencies de l'activitat física i l'esport (Universitat de Lleida):

 • Biologia: 0,2
 • Ciències de la Terra i mediambientals: 0,1
 • Física: 0,2
 • Matemàtiques: 0,2
 • Química: 0,2

Mòduls i matèries

Les matèries són assignatures que estan incloses dins un mateix bloc de coneixements.

El títol del grau s'ha d'organizar en:

 • Materias bàsiques, definides pel RD 1393/2007 i relacionades amb la branca de coneixement.
 • Obligatories, son aquelles que l'INEFC considera que s'han de cursar necessariament per obtenir la titulacio del Grau.
 • Optatives, son definides per cada centre de l'INEFC (Barcelona i Lleida) i l'alumne pot triar quines vol cursar.

A part d'aquestes assignatures l'alumne tambe haurà d'efectuar obligatoriament:

 • Pràctiques externes, són pràctiques que l'alumne realitza en centres o empreses on es desenvolupen tasques d'ensenyament. L'objectiu d'aquestes pràctiques es que l'alumne adquireixi una experiència directa en qualsevol dels àmbits professionals de l'activitat física i l'esport.
 • Treball final del grau, és tracta d'un treball que l'alumne presentarà i defensarà davant d'un tribunal, el tema del treball és de lliure elecció per l'alumne però sempre relacionat amb els estudis.

Per al desenvolupament de les competències i continguts en les matèries bàsiques, obligatòries i optatives, el professorat de l'INEFC ha treballat d'acord als blocs de contingut descrits en el llibre blanc, a pesar que les matèries s'agrupessin en mòduls. La relació d'aquests blocs de contingut amb les diferents matèries definides per al títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport és la següent:

Blocs de contingut i materies relacionades

Ciència i motricitat humana (6 ECTS)

 • Estadística (6 ECTS)

Fonaments comportamentals i socials de la motricitat humana (18 ECTS)

 • Psicologia (12 ECTS)
 • Sociologia (6 ECTS)

Activitat física i qualitat de vida (18 ECTS)

 • Activitat física i qualitat de vida (18 ECTS)

Ensenyament de l'activitat física i de l'esport (24 ECTS)

 • Ensenyament de l'activitat física i de l'esport (12 ECTS)
 • Educació (12 ECTS)

Entrenament esportiu (18 ECTS)

 • Entrenament esportiu (18 ECTS)

Fonaments biològics i mecànics de la motricitat humana (30 ECTS)

 • Fonaments biològics i mecànics de la motricitat humana (6 ECTS)
 • Fisiologia (12 ECTS)
 • Anatomia humana (6 ECTS)
 • Física (6 ECTS)

Fonaments dels esports (54 ECTS)

 • Fonaments dels esports (54 ECTS)

Gestió i recreació esportiva (18 ECTS)

 • Gestió i recreació esportiva (18 ECTS)

Manifestacions de la motricitat humana (24 ECTS)

 • Manifestacions de la motricitat humana (24 ECTS)

Les matèries optatives s'estan treballant en cada centre d'acord amb la seva especificitat.

Descripció de les matèries de la titulació

El grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport organitzarà els seus 240 ECTS d'acord a les següents matèries:

a. Matèries bàsiques

 • Amb una càrrega crediticia total de 60 ECTS.
 • Les matèries bàsiques del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport seran:
  • Fisiologia (12 ECTS)
  • Anatomia humana (6 ECTS)
  • Física (6 ECTS)
  • Psicologia (12 ECTS)
  • Estadística (6 ECTS)
  • Educació (12 ECTS)
  • Sociologia (6 ECTS)

b. Matèries obligatòries

 • Amb una càrrega crediticia total de 150 ECTS.
 • Les matèries obligatòries del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport seran:
  • Activitat física i qualitat de vida (18 ECTS)
  • Ensenyament de l'activitat física i de l'esport (12 ECTS)
  • Entrenament esportiu (18 ECTS)
  • Fonaments biològics i mecànics de la motricitat humana (6 ECTS)
  • Fonaments dels esports (54 ECTS)
  • Gestió i recreació esportiva (18 ECTS)
  • Manifestacions de la motricitat humana (24 ECTS)

c. Matèries optatives

 • Amb una càrrega crediticia total de 12 ECTS.
 • Les matèries optatives del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport seran determinades de forma diferenciada per cada centre de l'INEFC (Barcelona i Lleida). No s'adjunten en aquest document ja que es troben en fase d'elaboració.

d. Pràctiques externes

 • Amb una càrrega crediticia total de 12 ECTS.

i. Treball fi de carrera

 • Amb una càrrega crediticia total de 6 ECTS.

Mòduls i matèries de la titulació

MÒDULS MATÈRIES CRÈDITS
FORMACIÓ BÀSICA
INTERDISCIPLINARIA
Estadística 6
Física, Anatomia Humana, Fisiologia, Fonaments biologics y mecànics de la motricitat humana 30
Psicologia, sociologia 18
FORMACIÓ BÀSICA EN ACTIVITAT
FÍSICA I ESPORTS
Manifestacions de la motricitat humana 24
Fonaments dels esports 54
FORMACIÓ APLICADA EN
L'ENSENYAMENT DE LA ACTIVITAT
FÍSICA I DE L'ESPORT
Educació, Ensenyament de l'activitat física i l'esport 24
Optativa d'Educació, Ensenyament de l'actividad física i l'esport 6
FORMACIÓ APLICADA A
L'ENTRENAMENT ESPORTIU
Entrenament esportiu 18
Optativa d'Entrenament esportiu 6
FORMACIÓ APLICADA EN
ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA
Activitat física i qualitat de vida 18
Optativa de Activitat física i qualitat de vida 6
FORMACIÓ APLICADA EN
GESTIÓ I RECREACIÓ
ESPORTIVA
Gestió i recreació esportiva 18
Optativa de Gestió i recreació esportiva 6
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA INTEGRADA Prácticum 12
Treball fi de carrera 6

Distribució dels crèdits

Esquema general de la titulació

ESQUEMA DEL PLA D'ESTUDIS DEL GRAU EN CAFiE
1er CURS 2on CURS 3er CURS 4rt CURS
Assignatures obligatories
60 ECTS*
Assignatures obligatories
60 ECTS*
Assignatures obligatories
60 ECTS
Assignatures obligatories
30 ECTS

 

Assignatures optatives
12 ECTS

 

Practicum
12 ECTS

 

Fi de carrera
6 ECTS
60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS

* Els 60 ECTS de la BRANCA de MATÈRIES BÀSIQUES es realitzaran durant els dos primers cursos.

Distribució per tipús de matèries


Curs Semestre Formació bàsica Matèries
Obligatòries
Matèries
Optatives
Pràctiques
externes
Treball
Final
Grau
Total /
Semestre
Matèries
branca
Socials
(Principal)
Matèries
branca
Salut
(Secundària)
1r S.1 12 6 12       30
S.2 6 6 18       30
2n S.3 12 6 12       30
S.4 6 6 18       30
3r S.5     30       30
S.6     30       30
4t S.7     30       30
S.8             30
Total ECTS 36 24 150 12 12 6 240
  60  

Competències de la titulació

Competències transversals de la titulació

Es defineixen 6 competències transversals generals del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, especificant el seu desenvolupament per a la seva aplicació en les diferents matèries:

1. Saber emprar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):

 • 1.1 Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca professional
 • 1.2 Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC)
 • 1.3 Comprendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport

2. Desenvolupar habilitats d'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom:

 • 2.1. Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficàcia
 • 2.2. Elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • 2.3. Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa
 • 2.4. Adoptar una actitud respectuosa i alhora crítica amb els coneixements que es reben
 • 2.5. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals
 • 2.6. Elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • 2.7. Comprendre l'abast i les limitacions del mètode i de la informació científica
 • 2.8. Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • 2.9. Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • 2.10. Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent

3. Desenvolupar habilitats de relació interpersonal i de comunicació

 • 3.1. Utilitzar un idioma estranger com a eina de relació
 • 3.2. Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics
 • 3.3. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú
 • 3.4. Exposar adequadament la informació en funció de l'auditori i de les necessitats comunicatives
 • 3.5. Liderar i promoure dinàmiques positives amb i entre els practicants, que permetin la
  lliure expressió
 • 3.6. Desenvolupar competències relacionades amb la cultura professional afavorint l'entrenament en habilitats comunicatives, de coordinació i relacionals pròpies de cada situació en l'àmbit laboral
 • 3.7. Redactar documents acadèmics, científics i tècnics dels àmbits professionals en què s'ha d'intervenir
 • 3.8. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals

4. Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional:

 • 4.1. Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes
 • 4.2. Organitzar eficaçment el procés d'intervenció professional en els diferents àmbits d'aplicació de l'activitat física i de l'esport
 • 4.3. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit
 • 4.4. Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques
 • 4.5. Capacitat de buscar i integrar nous coneixements

5. Actuar amb ètica i valors professionals:

 • 5.1. Valorar positivament els principis morals i ètics per millorar l'exercici de la professió
 • 5.2. Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana
 • 5.3. Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població
 • 5.4. Promoure i realitzar actuacions respectuoses amb el medi ambient
 • 5.5. Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per resoldre problemes de tipus, ètic, jurídic i deontològic
 • 5.6. Inferir les normes socials i ètiques a les activitats relacionades amb l'exercici professional

6. Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió

 • 6.1. Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant al sector públic com al privat
 • 6.2. Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits d'aplicació i de competència
 • 6.3. Adquirir habilitats per a la gestió de grups de treball

Competències específiques de la titulació

Es defineixen 6 competències específiques del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport especificant el seu desenvolupament per a la seva aplicació en les diferents matèries:

1. Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport:

 • 1.1. Analitzar els trets estructurals dels esports
 • 1.2. Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
 • 1.3. Classificar els principis de les manifestacions bàsiques de la motricitat i les teories implicades per descriure'ls
 • 1.4. Observar i analitzar el procés d'aprenentatge motor humà

2. Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica de l'activitat física i de l'esport:

 • 2.1. Adquirir habilitats per desenvolupar els processos d'ensenyament - aprenentatge relatius a l'activitat física i de l'esport.
 • 2.2. Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva

3. Reconèixer i comprendre els diferents factors que condicionen l'activitat física i de l'esport:

 • 3.1. Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu.
 • 3.2. Comprendre els factors fisiològics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • 3.3. Comprendre els factors socials, culturals i històrics que influeixen en la pràctica de l'activitat física i l'esport
 • 3.4. Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular
 • 3.5. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos
 • 3.6. Reconèixer elements de conducció de grups i equips esportius
 • 3.7. Reconèixer els factors anatòmics i mecànics que permeten aconseguir l'eficiència muscular en l'exercici físic.
 • 3.8. Reconèixer els factors de la morfologia humana que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport
 • 3.9. Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana
 • 3.10. Comprendre els fonaments generals del procés de l'entrenament esportiu.

4. Interpretar els elements, efectes i riscos que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents àmbits professionals:

 • 4.1. Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica de l'activitat física inadequada.
 • 4.2. Interpretar dades derivades de les observació en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat
 • 4.3. Relacionar les diferents teories pedagògiques amb les pràctiques físic-esportives
 • 4.4. Reunir dades per calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu

5. Aplicar els coneixements adquirits en l'activitat física i de l'esport a la pràctica professional:

 • 5.1. Adquirir i aplicar els fonaments mecànics que condicionen l'activitat física i l'esport
 • 5.2. Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat
 • 5.3. Aplicar el mètode d'investigació científica per a la millora de la tasca professional
 • 5.4. Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports
 • 5.5. Aplicar els coneixements a l'elaboració d'unitats temporals d'entrenament de les qualitats físiques
 • 5.6. Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport
 • 5.7. Prescriure exercicis físics orientats cap a la salut
 • 5.8. Saber actuar en situacions de primers auxilis i risc vital
 • 5.9. Seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat.

6. Planificar i avaluar els processos i programes d'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió i recreació:

 • 6.1. Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats i instal·lacions
 • 6.2. Avaluar els processos d'ensenyament – aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
 • 6.3. Avaluar i controlar el procés d'entrenament esportiu
 • 6.4. Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i de l'esport
 • 6.5. Planificar i dissenyar programes d'activitats d'ensenyament de l'activitat física i de l'esport adaptats
 • 6.6. Planificar i dissenyar programes d'entrenament esportiu emprant diferents dissenys de càrregues
 • 6.7. Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic-esportives i recreatives
 • 6.8. Promoure i avaluar hàbits perdurables i autònoms, així com nutricionals, adequats a la salut i a la a pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents grups de població.

Esquema dels Cursos - Assignatures


1er CURS
Semestre 1 Semestre 2
Anatomia aplicada a
l'activitat física i l'esport
Fisiologia de
l'exercici I
Psicologia de
l'Activitat Física i
l'Esport
Pedagogia i principis didàctics
de l'AFE
Manifestaciones
básicas de la
motricidad
Esports
col·lectius I
Esports individuals i
d'adversari I
Teoria i pràctica del joc motor
Análisis de la
estructura funcional
dels esports i estructura del
exercici físic
Expressió
corporal i dansa
2on CURS
Semestre 3 Semestre 4
Fisiologia de
l'exercici II
Biomecànica de
l'activitat física i
de l'esport
Sociologia i
història de l'AF i
l'Esport
Teoria de
l'entrenament I
Aprenentatge i
desenvolupament
motor
Esports
col·lectius II
Esports individuals i d'adversari II Activitats en el
medi natural
Estadística i
metodologia de la investigació
en l'AF i l'esport
Programació de l'ensenyament de l'AF I l'Esport
3er CURS
Semestre 5 Semestre 6
Primers auxilis i patologies en l'activitat física i l'esport Teoria de
l'entrenament II
Cinesiologia i
tecnologia de
l'exercici físic
Ampliació
d'esports
col·lectius
Ampliació
d'esports
individuals i
d'adversari
Esports
emergents
Principis i bases de
l'ensenyament
de l'AF i l'Esport Adaptat
Promoció i
prescripció
d'exercici físic
per a la salut
Legislació i
organització de
l'esport
Gestió de
l'esport
4rt CURS
Semestre 7 Semestre 8
Nutrició i
dietètica
OPTATIVA 1
(Diferents per
a Barcelona i
Lleida)
Teoria de
l'entrenament III
OPTATIVA 2
(Diferents per
a Barcelona i
Lleida)
Intervenció i
avaluació de
l'ensenyament de
l'AF i l'E
PRACTICUM
Ampliació
d'esports
emergents
Lleure i esport TREBALL