Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Docència > Avaluació i qualitat

Avaluació i qualitat

A fi de mantenir i millorar la qualitat de l'INEFC en ambdós centres, es realitzan varis informes de auto-evaluació, tant de serveis com del professorat.

Opinió de l'alumnat sobre l'actuació docent del professorat del centre de Barcelona

Avaluació centres

Informe d'avaluació de l'INEFC

 Resum del Centre de Barcelona

 Resum del Centre de Lleida

Avaluació del professorat

Manual d'avaluació docent del professorat d’INEF DE Catalunya (Aprovat el 19 de juliol de 2013)

Informe d'autoavaluació 2010-2014

Sol·licitud de reconeixement de trams docents


Qualitat de la Formació: Entorn organitzatiu intern

Annex 6è conveni
Acord d'organització laboral i procediments del personal docent i investigador