Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Docència > Normatives

Normatives

En aquest apartat trobareu les diverses normatives comuns que regulen els aspectes universitaris dels centres de l'INEFC.

LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6 / 2001, de 21 de desembre, d'UNIVERSITATS.

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC 3826, 20.2.2003, pàg. 3326)

• Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost per el que s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.

• Reial decret 1125/2003 , de 5 d'agost pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.

Reial Decret 55/2005 , de 21 de gener, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de Grado
(Modificat per Real decreto 1509/2005 )

Reial Decret 56/2005 , de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de Posgrau.
(Modificat per  Real decreto 1509/2005 )

• Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Deroga el RD 55/2005 i el RD 56/2005 (sense perjudici del període transitori fins al 2015).

Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió en les universitats públiques espanyoles.

Orden EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.

Orden EDU/268/2010, de 11 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.

Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

Real Decreto 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Orden EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar els que estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents.

Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior.

Reial Decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior.

Orden ECI/1519/2006, de 11 de maig, per la qual s'estableixen els criteris generals per a la determinació i realització dels requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers d'educació superior.

• Expedició de títols universitaris oficials de Màster y Doctor

ReIal Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Informació complementària

  • REIAL DECRET 1497/1987, de 27 de novembre, que estableix les directrius generals comunes dels plans d'estudi dels títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. (BOE núm. 298 publicat el  14/12/1987)
  • REIAL DECRET 1670/1993, de 24 de setembre, que estableix el títol universitari oficial de Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i les directrius generals propies dels plans d'estudis per a la seva obtenció. (BOE núm. 251 publicat el  20/10/1993)
  • ORDRE d'11 d'octubre de 1994, determina les titulacions i els estudis del primer cicle i els complements de formació per a l'accés als ensenyaments que donen lloc a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. (BOE núm. 250 publicat el  19/10/1994)