Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Transparència

Transparència

ORGANITZACIÓ. Organització institucional i administrativa        
Estructura organitzativa i de funcionament    
   Organigrames
   Acords, pactes i convenis en matèria de personal i representació sindical i enllaçar al Portal de Transparència           
   Catàleg de procediments 
Alts càrrecs    
   Relació d'alts càrrecs, retribucions, indemnitzacions i dietes
   Incompatibilitats, activitats, béns i interessos        
Personal de l'Administració    
   Dades d'ocupació pública
   Relació de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat - INEFC
   Retribucions, indemnitzacions i dietes 
   Convocatòries de personal: accés i resolució    
   Acords, pactes i convenis en matèria de personal i representació sindical    
Codi de conducta dels alts càrrecs    
   Agenda Pública

ECONOMIA I FINANCES. Gestió econòmica, comptable pressupostària i patrimonial        
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya    
   Els pressupostos aprovats, executats i liquidats de la Generalitat de Catalunya
   Els comptes anuals
   Informes d'auditoria de comptes i fiscalització    
   El Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Inventari de béns immobles        
Subvencions i ajuts            
   Subvencions i ajuts públics atorgats

CONTRACTACIÓ. Contractes i convenis       
    Perfil de contractant 
    Plataforma de serveis de contractació pública    
Convenis    
    Registre de convenis de col·laboració
    Altres convenis

LÍNIES D'ACTUACIÓ. Informes i estudis; plans i programes; informació estadística           
    Auditories dels serveis públics   
    Informació estadística