Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Barcelona > El Centre > Comissió d'igualtat

Comissió d'igualtat

 

El setembre del 2005, la Comissió Europea va fer la proposta de creació de l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere, amb l’objectiu de difondre informació, fer intercanvi de bones pràctiques i desenvolupar instruments metodològics per a fomentar la integració de la igualtat. La Comissió Europea té directives que van en aquesta línia (2002/73/CE i 2004/113/CE).

Així mateix, el nostre marc legal més proper també vetlla per la igualtat i la promou. En la Constitució espanyola trobem tres articles que, d’una manera o d’una altra, en fan esment: l’article 14 estableix el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raons de gènere; l’article 9.2 obliga que els poders públics promoguin les condicions necessàries per a assolir la igualtat de les persones, i l’article 35 fa referència al fet que en el deure i el dret al treball, en la lliure elecció de la professió, en la promoció per mitjà del treball i en la remuneració no pot fer-se, en cap cas, discriminació per raó de sexe.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes té per objectiu fer efectiu el dret de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en qualsevol àmbit de la vida, incloent-hi les esferes política, civil, laboral, econòmica i cultural. Aquesta llei estableix que les empreses amb més de 250 treballadors han d’elaborar un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, amb la finalitat d’evitar qualsevol tipus de discriminació, en l’àmbit laboral, entre gèneres. En l’article 29, sobre esport, també estableix que tots els programes públics de desenvolupament de l’esport incorporaran l’efectiva consideració del principi d’igualtat real i efectiva entre dones i homes en el seu disseny i execució.

L’Estatut de Catalunya recull articles també en aquest sentit. L’article 4.3 consagra el valor a l’equitat de gènere; el 15.2, el dret a la no-discriminació; el 19.2, el dret a la participació en els àmbits públic i privat. Així mateix, l’article 41 del mateix Estatut obliga els poders públics a garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques; l’article 44 obliga els poders públics a impulsar el valor social de la igualtat mitjançant el sistema d’ensenyament.

El 21 d’abril del 2006, la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya va instar, de manera oficial, i a demanda de la Comissió de Dona i Ciència, que s’iniciés l’elaboració d’un pla d’igualtat per part de totes les universitats catalanes.

El 2007 (BOE número 89, de 13 d’abril del 2007) es va aprovar la modificació de la Llei orgànica d’universitats. Aquesta modificació incloïa la sensibilitat sobre la igualtat entre dones i homes en tot el seu articulat. Així mateix, explicitava que les universitats han d’incorporar en la seva estructura i funcionament la igualtat de tracte de dones i homes i la igualtat d’oportunitats, i a més ho han de projectar a la societat.

La Universitat de Barcelona s’ha compromès a eliminar i corregir les situacions que obstaculitzen la construcció d’una Universitat lliure de desigualtats entre dones i homes, on sigui visible la riquesa de la diferència. És, doncs, objectiu de la Universitat de Barcelona crear espais de relació i d’actuació que impliquin a totes les dones i a tots els homes que formen la comunitat universitària.

L’eina que ha de permetre impulsar les mesures necessàries per pal·liar les desigualtats és el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Barcelona, aprovat en Consell de Govern el 12 d’abril de 2011. Un dels eixos del II Pla és l'establiment d'una política de prevenció i eradicació de la violència de gènere. Per tal de donar-li compliment, la UB ha aprovat recentment el Protocol per a la prevenció, la detecció i l'actuació contra les situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe o d'orientació sexual.

Per tal d’aplicar de forma transversal les mesures que es contemplen en el Pla d'Igualtat, els diferents centres de la UB s’han dotat d’una Comissió d’Igualtat, que té la missió de vetllar per la posada en marxa, el seguiment i la millora de les accions contemplades en el Pla, i d’impulsar i posar en pràctica accions concretes que s’adeqüin a les seves particularitats.

La Llei de l’Esport (Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol), a l’article 3, estableix que un dels principis rectors en el desenvolupament de la política esportiva és el de “Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l’esport i la seva incorporació a la pràctica esportiva a tots els nivells.

La Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport (article 14), introdueix criteris d’acció positiva contra qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en les activitats esportives, en la producció cultural i en l’educació no formal.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes té com a objecte establir i regular els mecanismes i recursos per fer efectiu el dret a la igualtat efectiva i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. L’article 28 estableix les polítiques a seguir en Universitats i recerca, i l’article 30 estableix les polítiques a seguir en els àmbits de l’activitat física i l’esport.

La Secretaria General de l’Esport, al maig de 2015, presenta el Programa Dones i Esports, el qual té com a missió: “Impulsar actuacions adreçades a corregir els desequilibris existents entre dones i homes en l’àmbit de l’esport, a tots els nivells, i fomentar mecanismes d’intercanvi de coneixements i d’experiències entre les entitats esportives i les entitats de dones que facin possible avançar cap a la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit de l’esport”

El Centre de Barcelona de l’INEFC ha volgut sumar-se a aquesta iniciativa constituint una Comissió d’Igualtat amb l’objectiu de crear un lloc de trobada obert a tota la comunitat universitària que ha de permetre, entre d’altres aspectes, donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat, respecte i solidaritat a tota la comunitat universitària. Amb aquesta finalitat, el punt 4 de la Junta de Centre de data 26 de maig de 2016, recull l’aprovació de la Comissió d’Igualtat del Centre de Barcelona de l’INEFC.


Membres de la Comissió d’Igualtat
 Dr. Xavier Iglesias Reig (director del Centre de Barcelona de l’INEFC)
 Dra. Susanna Soler Prat (representant del PDI)
 Sra. Alicia Belsa Colina (representant del PAS)
 Sra. Maria Solé (representant de l’alumnat)

Correu electrònic: comissio.igualtat@gencat.cat