Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Protecció de dades

Protecció de dades

 

Document de seguretat de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

El Document de seguretat respon a l’obligació de complir amb els requisits previstos a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (en endavant RLOPD).

Aquest document forma part de la política de seguretat en matèria de protecció de dades de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (a partir d’ara INEFC), i recull les mesures organitzatives, jurídiques i tècniques necessàries.

El Document de seguretat és d’aplicació als fitxers que contenen dades de caràcter personal i el seu compliment és obligatori per a tot el personal que tingui accés a les dades de caràcter personal que són responsabilitat de l’INEFC.

El Comitè de Protecció de Dades Personals i, en el seu cas, les persones en qui delegui, és el responsable de mantenir aquest document actualitzat i disponible en tot moment.