Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Serveis i tràmits > Perfil del contractant

Perfil del contractant

- els anuncis de licitació
- els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques
- les adjudicacions
- les formalitzacions dels contractes
- i qualsevol altra documentació o comunicació que es consideri oportú de publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes
INEF de Catalunya
Servei de Gestió Administrativa i Econòmica -Contractació-
Av. de l'Estadi, 12-22
08038 Barcelona
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 219)

Es pot accedir al Perfil del contractant de l'INEFC, publicat a la Plataforma de serveis de contractació pública, per consultar les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de contractes, clicant al requadre que correspongui dels indicats a continuació

 

Anuncis de licitació Adjudicacions Formalització del contracte

 

LICITACIONS


PROCEDIMENTS OBERTS


Servei de neteja de les instal·lacions esportives i dependències administratives del centre de Barcelona de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Exp. 2/2016)

1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
2.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
3.- Formulari DEUC per a la presentació d’ofertes

Publicat en el Perfil del Contractant el dia 21/12/2016
Publicat en el DOUE el dia 23/12/2016
Publicat en el BOE el dia 24/12/2016  
Publicat en el DOGC el dia 2/01/2017

TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: Dilluns, 30 de gener de 2017, a les 14.00 hores.

 VISITA PRÈVIA:

Les empreses interessades en concórrer a la licitació podran realitzar una visita dels espais objecte del contracte, per tal d’avaluar adequadament els serveis que cal prestar-hi, d’acord amb l’apartat 15 del Plec de Prescripcions Tècniques. La data de la visita única i conjunta per a totes les empreses és:

Dia: dimarts, 17 de gener de 2017
Hora: 9.00 hores
Lloc: Centre de Barcelona de l’INEFC
Avinguda de l'Estadi, 12-22, 08038 de Barcelona
Demanar en recepció per: Francesc Ruiz

Les empreses hauran de sol·licitar la visita per correu electrònic abans de finalitzar el diumenge dia 15 de gener de 2017.

Adreça electrònica: manteniment.inefc@gencat.cat  

Informació que cal indicar en el correu electrònic:
- nom de l’empresa licitadora
- nom i cognoms de les persones que assistiran a la visita
- número de DNI de les persones que assistiran a la visita

RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS

S’han detectat les següents errades:

- En l’apartat U. Altra informació, Consultes tècniques del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), l’errada que es detalla a continuació:
On diu: Adreça electrònica: manteniment.inefc@gencat.cat
ha de dir: Adreça electrònica: manteniment.inefcbcn@gencat.cat

- En la clàusula 15.- VISITA PRÈVIA del Plec de Prescripcions Tècniques (PTT), l’errada que es detalla a continuació:
On diu: Les empreses hauran de sol·licitar la visita mitjançant un correu electrònic adreçat a:
manteniment.inefc@gencat.cat i hauran d’indicar les dades següents:
ha de dir: Les empreses hauran de sol·licitar la visita mitjançant un correu electrònic adreçat a:
manteniment.inefcbcn@gencat.cat i hauran d’indicar les dades següents:

 

ACTES PÚBLICS D’OBERTURA DE PLIQUES

Els Actes Públics d’obertura de pliques es duran a terme els dies que s’indiquen a continuació:

Obertura sobre B (Criteris de valoració subjectius sotmesos a un judici de valor):
Dia: 17.03.2017
Hora: 9.00h
Lloc: Sala d'Honor de l'INEFC (Av. de l’Estadi, 12-22, 08038 Barcelona)

Obertura sobre C (Criteris objectius de valoració automàtica):
Dia: 3.03.2017
Hora: 9.00h
Lloc: Sala d'Honor de l'INEFC (Av. de l’Estadi, 12-22, 08038 Barcelona)


Servei de manteniment integral de les instal·lacions esportives i dependències administratives dels centres de Barcelona i de Lleida de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Exp. 1/2016)

 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
 3. ANNEX 1 PPT
 4. ANNEX 2 PPT 

Publicat en el DOUE el dia 6/04/2016
Publicat en el Perfil del Contractant el dia 6/04/2016
Publicat en el BOE el dia 11/04/2016

Publicat en el DOGC el dia 13/04/2016

ADJUDICACIÓ:
Lot 1 Barcelona - Resolució del dia 11 de juliol de 2016, a favor de l'empresa INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES TORRA, S.L.
Lot 2 Lleida - Resolució del dia 11 de juliol de 2016, a favor de l'empresa INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES TORRA, S.L. 

FORMALITZACIÓ:
Lot 1 Barcelona – Contracte signat el dia 30 de juliol de 2016
Lot 2 Lleida – Contracte signat el dia 30 de juliol de 2016

RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS

S’ha detectat, en l’annex 11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, l’errada que es detalla a continuació:

En la segona fila del quadre que hi apareix: 
On diu “Oficial 1ª”
ha de dir “Encarregat”

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA REFERENT AL PERSONAL A SUBROGAR

Per a un millor càlcul del cost del personal a subrogar indicat en l'annex 11 del PCAP s’informa de les dades referents al sou brut:

CATEGORIA: Oficial 1ª
Sou brut de 20.732,78 €

CATEGORIA: Encarregat
Sou brut de 25.411,76 € 

TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES: Dimarts, 10 de maig de 2016, a les 14.00 hores.

VISITA PRÈVIA:

Les empreses interessades en concórrer a la licitació podran realitzar una visita dels espais objecte del contracte, per tal d’avaluar adequadament els serveis que cal prestar-hi, d’acord amb l’apartat 12 del Plec de Prescripcions Tècniques. Les dates de les visites dels dos lots d’aquesta licitació són:

Lot 1: Centre de Barcelona
Dia: dimarts, 26 d’abril de 2016
Hora: 10.30 hores
Lloc: avinguda de l'Estadi, 12-22, 08038 de Barcelona
Demanar en recepció per: Francesc Ruiz

Lot 2: Centre de Lleida
Dia: dimecres, 27 d’abril de 2016
Hora: 10.30 hores
Lloc: Partida Caparrella, 5, 25192 de Lleida
Demanar en recepció per: Francesc Ruiz i Jordi Jordana

Les empreses hauran de sol·licitar la visita per correu electrònic abans de les 14.00 hores del dia 22 d’abril de 2016.

Adreça electrònica: manteniment.inefc@gencat.cat  

Informació que cal indicar en el correu electrònic:
- lot o lots que es vol visitar
- nom de l’empresa licitadora
- nom i cognoms de les persones que assistiran a la visita
- número de DNI de les persones que assistiran a la visita

MODIFICACIÓ ANNEX 11 PERSONAL A SUBROGAR

S'ha produït una modificació en el personal a subrogar que es relaciona en l'Annex 11 del PCAP:

La persona indicada a la línia 1:
Categoria, Oficial 1ª; Data de naixement, 30/03/1968; Antiguitat, 29/02/2016; Tipus de contracte, 401-Obra o servei temps complert; Hores setmanals, 40; Horari, de 15,00 a 22,00 h.

Ha estat substituïda per:
Categoria, Oficial 1ª; Data de naixement, 10/12/1988; Antiguitat, 18/04/2016; Tipus de contracte, 401-Obra o servei temps complert; Hores setmanals, 40; Horari, de 15,00 a 22,00 h.


ACTES PÚBLICS D’OBERTURA DE PLIQUES

Els Actes Públics d’obertura de pliques seran conjunts pels dos lots i es duran a terme els dies que s’indiquen a continuació:

Obertura sobre B (Criteris de valoració subjectius sotmesos a un judici de valor):
Dia: 30.05.2016
Hora: 9.00h
Lloc: Sala d'Honor de l'INEFC (Av. de l’Estadi, 12-22, 08038 Barcelona)

Obertura sobre C (Criteris objectius de valoració automàtica):
Dia: 14.06.2016
Hora: 9.00h
Lloc: Sala d'Honor de l'INEFC (Av. de l’Estadi, 12-22, 08038 Barcelona)


Servei de consergeria nocturna, de caps de setmana i dies festius, de l’edifici i instal·lacions del Centre de Lleida de l’INEFC, pels anys 2015 i 2016 (Exp. 6/2014)

 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat en el DOGC el dia 16/12/2014

ADJUDICACIÓ: Resolució de 18 de març de 2015, a favor de l'empresa INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L.
FORMALITZACIÓ: Data de formalització, 31 de març de 2015
 


Servei de neteja de les instal·lacions esportives i dependències administratives del Centre de Lleida de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Exp. 5/2014)

 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat en el DOUE el dia 5/12/2014
Publicat en el BOE el dia 13/12/2014
Publicat en el DOGC el dia 16/12/2014

ADJUDICACIÓ: Resolució de 5 de març de 2015, a favor de l'empresa MULTIANAU, S.L.
FORMALITZACIÓ:
Data de formalització, 30 de març de 2015


Servei de porteria de tarda, nocturna, de caps de setmana i dies festius, de l’edifici i instal·lacions del Centre de Barcelona de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Exp. 4/2014)

 

 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat en el DOUE el dia 10/10/2014
Publicat en el BOE el dia 13/10/2014
Publicat en el DOGC el dia 16/10/2014

ADJUDICACIÓ: Resolució de 22 de gener de 2015, a favor de l'empresa INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L.
FORMALITZACIÓ:
Data de formalització, 14 de febrer de 2015


Servei de millora de l’eficiència energètica del centre de Barcelona de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i el manteniment integral del mateix. (Exp. 2/2014).

 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
 3. ANNEX I: GARANTIA DE RENDIMENT ENERGÈTIC
 4. ANNEX IIA: PLA DE MESURA I VERIFICACIÓ (I)
 5. ANNEX IIB: PLA DE MESURA I VERIFICACIÓ (II)
 6. ANNEX III: DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL CENTRE (AUDITORIA)
 7. ANNEX IV: CERTIFICAT DE VISITA TÈCNICA
 8. ANNEX VA: MANUAL DE MANTENIMENT
 9. ANNEX VB: INVENTARIS D’EQUIPS
 10. ANNEX VC: INFORMES DE FEBRER 2014

Publicat en el DOUE el dia 01/08/2014
Publicat en el BOE el dia 4/08/2014
Publicat en el DOGC el dia 7/08/2014

Procediment declarat DESERT :
Resolució de 17 de setembre de 2014


Servei de neteja de les instal·lacions esportives i dependències administratives del Centre de Barcelona de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Exp. 3/2014).

 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat en el DOUE el dia 30/07/2014
Publicat en el BOE el dia 2/08/2014

Publicat en el DOGC el dia 5/08/201

ADJUDICACIÓ: Resolució de 30 d’octubre de 2014, a favor de l'empresa PROYECTOS INTEGRALES DE LIMPIEZA, S.A
FORMALITZACIÓ: Data de formalització, 22 de novembre de 2014


PROCEDIMENTS NEGOCIATS


Contractació del subministrament del material necessari per a la restauració dels filtres de depuració d’aigua de la piscina gran i de la piscina petita que l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya té a les instal·lacions del seu Centre de Lleida i l’execució de la seva restauració (exp. 1/2014).

1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
2. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

ADJUDICACIÓ: Resolució de 14 de juliol de 2014, a favor de l'empresa AIGUALLUM DE PONENT, S.L.
FORMALITZACIÓ: Data de formalització, 28 de juliol de 2014