Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

INEFC Catalunya > Servicios y trámites > Perfil del contratante

Perfil del contratante

- els anuncis de licitació
- els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques
- les adjudicacions provisionals i definitives de les licitacions
- i qualsevol altra documentació o comunicació que es consideri oportú de publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes
INEF de Catalunya
Servei de Gestió Aministrativa i Econòmica
Negociat de Documentació Econòmica i Contractació
Av. de l'Estadi, 12-22
08038 Barcelona
Telèfon: 93 425 54 45 (ext. 219)
 
Anuncis de licitació Adjudicacions Formalització del contracte

 

LICITACIONS


PROCEDIMENTS OBERTS


Contractació del Servei de neteja de les instal·lacions esportives i dependències administratives del Centre de Lleida de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, per l’any 2014 (exp. 3/2013).

 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat al DOGC el dia 9/12/2013
Publicado en el DOGC el día 9/12/2013

ADJUDICACIÓ: Resolució de 17 de febrer de 2014, a favor de l'empresa MULTIANAU, S.L.
FORMALITZACIÓ: Data de formalització, 28 de febrer de 2014

 


Contractació del servei de consergeria nocturna, de caps de setmana i dies festius, de l’edifici i instal·lacions del Centre de Lleida de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, per l’any 2014 (exp. 4/2013).

 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publicat al DOGC el dia 22/11/2013
Publicado en el DOGC el día 22/11/2013

ADJUDICACIÓ: Resolució de 11 de febrer de 2014, a favor de l'empresa Integración Social de Minusválidos. S.L. (I.S.M., S.L.)
FORMALITZACIÓ: Data de formalització, 5 de març de 2014.

 


 

PROCEDIMENTS NEGOCIATS
 


Servei de manteniment del sistema integrat de gestió acadèmica, UNIVERSITAS XXI pels centres de Barcelona i Lleida de l’INEFC (exp. 6/2013).

 1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (català)
 2. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (català)

ADJUDICACIÓ: Resolució de 14 de gener de 2014, a favor de l’empresa OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, SA

FORMALITZACIÓ: Data de formalització, 15 de gener de 2014 

 


Subministrament i posada en funcionament d’un analitzador de gasos, sistema portàtil, per a l’anàlisi de la resposta cardio-respiratòria durant l’esforç físic i en proves d’esforç en els laboratoris de recerca del Centre de Lleida de l’INEFC (exp. 5/2013).

 1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (català)
 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (castellà)
 3. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (català)
 4. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (castellà)

RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS
S’ha detectat, en el Plec de Prescripcions Tècniques, les errades que es detallen a continuació:
- Al primer paràgraf de l’apartat 7 del PRESSUPOST:

 • On diu: “L'import màxim de licitació per la contractació es xifra en 30.000 € (24.793,39 € més 5.206,61 € corresponents a l’IVA).
 • ha de dir: “L'import màxim de licitació per la contractació es xifra en 30.000 € (27.272,73 € més 2.727,27 € corresponents a l’IVA).

- Al segon paràgraf de l’apartat 7 del PRESSUPOST:

 • On diu: “Els 24.793,39 € corresponen a 1 unitat que és l’aparell subministrat”.
 • ha de dir: “Els 27.272,73 € corresponen a 1 unitat que és l’aparell subministrat”.

S’ha detectat, en el Quadre de característiques del contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars, les errades que es detallen a continuació:
- A l’apartat B2. Valor estimat del contracte (IVA exclòs):

 • On diu: “24.793,39 €”
 • ha de dir: “27.272,73 €

- A l’apartat B3. Pressupost de licitació (IVA exclòs):

 • On diu: “24.793,39 €”
 • ha de dir: “27.272,73 €

- A l’apartat B3.1. Import corresponent a l’IVA:

 • On diu: “5.206,61 €”
 • ha de dir: “2.727,27 €”

ADJUDICACIÓ: Resolució de 10 de desembre de 2013, a favor de l’empresa HOSPITAL HISPANIA, S.L.

FORMALITZACIÓ: Data de formalització 16 de desembre de 2013