Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Notícies


<< Tornar<< Buscar més notícies


Nova oferta de plaça de professorat a l'INEFC

INEFC-Catalunya

Totes aquelles persones aspirants que tinguin la titulació mínima requerida per a cobrir la plaça esmentada hauran de presentar la seva sol·licitud adreçada al director del Centre de Barcelona, juntament amb les fotocòpies dels documents acreditatius dels mèrits al·legats i d'acord amb les instruccions que es detallen a l'annex I del comunicat, a les oficines de l’INEFC (Av. de l’Estadi, 12-22. 08038 Barcelona - Partida Caparrella, 5, 25192 Lleida), a les oficines del Registre General del Departament de la Presidència (carrer Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona), als Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Lleida (carrer de Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), abans de les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2017.

 

Todas aquellas personas aspirantes que tengan la titulación mínima requerida para cubrir dicha plaza deberán presentar su solicitud dirigida al director del Centro de Barcelona, junto con las fotocopias de los documentos acreditativos de los méritos alegados y de acuerdo con las instrucciones que se detallan en el anexo I del comunicado, en las oficinas del INEFC (Av. de L’Estadi, 12-22, 08038 Barcelona – o – Partida Caparrella, 5, 25192 Lleida), a las oficinas del Registro General del Departamento de la Presidencia (calle Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona), a los Servicios Territoriales del Departamento de la Presidencia en Lleida (calle de Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), antes de les 14.00 horas del día 19 de julio de 2017.

Convocatòria, INEFC
10 de juliol de 2017


<< Tornar<< Buscar més notícies